Brexittilpasning: Klasseselskap og inspeksjon av skip

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med brexittilpasning av regelverk for klasseselskap og inspeksjon av skip.

Europakommisjonen la 1. august fram forslag til en rettsakt for å tilpasse EUs regelverk til situasjonen etter at EUs regelverk ikke lenger skal gjelde i Storbritannia. Dette gjelder forslag til en forordning som endrer en gjeldende forordning om regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip. Etter utmeldelsen vil ikke lenger Storbritannia kunne delta i vurderingen av organisasjoner som er anerkjente for å drive inspeksjon, befaring og sertifisering av skip. Kommisjonen skriver at det er nødvendig å endre forordningen for å sikre at anerkjente organisasjoner som nå er godkjent av Storbritannia, fortsatt vil være underlagt vurderinger i overensstemmelse med kravene i forordningen. Kommisjonen skriver at formålet er å sikre rettssikkerhet og driftskontinuitet for berørte redere og opprettholde konkurranseevnen til næringen i de 27 EU-landene.

Forslaget tar høyde for at EUs regelverk kan komme til å gjelde i Storbritannia også i en periode etter den formelle utmeldingen 31. mars 2019: Det sies at endringen vil tre i kraft etter den dag EU-retten, inkludert den eksisterende forordningen, opphører med å finne anvendelse i Storbritannia.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.09.2018 16:38 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)567