Brexittilpasning: Integrert europeisk infrastruktur

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med brexittilpasning av regelverk for integrert europeisk infrastruktur.

Europakommisjonen la 1. august fram forslag til en rettsakt for å tilpasse EUs regelverk til situasjonen etter at EUs regelverk ikke lengere skal gjelde i Storbritannia. Dette gjelder forslag til en forordning som endrer en gjeldene forordning om integrert europeisk infrastruktur. Den eksisterende forordningen som er tatt inn i EØS-avtalen, inneholder en liste over ni hovednettkorridorer. Dette omfatter også forbindelser fra Irland via Storbritannia, og fra den skotske delen av Storbritannia til andre deler av EU. Kommisjonen skriver i forslaget at britisk utmeldelse av EU vil medføre behov for å revidere listen over hovednettkorridorer. Kommisjonen foreslår at det etableres korridorer fra Irland til Belgia og Nederland for å sikre irsk forbindelse til resten av EU. Forslaget tar høyde for at EUs regelverk kan komme til å gjelde i Storbritannia også i en periode etter den formelle utmeldingen 31. mars 2019: Det sies at endringen vil tre i kraft etter den dag den eksisterende forordningen opphører med å finne anvendelse i Storbritannia.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 03.09.2018 12:43 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)568