Brexittilpasning: EUs måltall for energiforbruk i 2030

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om brexitjustering av måltallet for energiforbruk i 2030.

Europakommisjonen la 13. november fram forslag til en rettsakt for å tilpasse EUs regelverk til situasjonen etter at EUs regelverk ikke lengere skal gjelde i Storbritannia. Dette gjelder forslag til en beslutning som vil medføre en teknisk tilpasning i måltallet for energiforbruk i EU i 2030 etter at Storbritannia har trått ut av unionen og dermed ikke lengere skal inngå i beregningsgrunnlaget. Endringen vil gjelde både EUs energieffektiviseringsdirektiv og forordningen om forvaltning av energiunionen.

Forslaget tar høyde for at EUs regelverk kan komme til å gjelde i Storbritannia også i en periode etter den formelle utmeldingen 31. mars 2019: Det sies at endringene vil tre i kraft etter den dagen EU-retten opphører med å finne anvendelse i Storbritannia.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Olje- og energidepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 26.11.2018 17:03 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)744