Ansvarsforsikring for motorvogn

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om å endre reglene for ansvarsforsikring for motorvogn.

Europakommisjonen la 24. mai fram forslag til et direktiv som vil endre gjeldende regler for ansvarsforsikring for motorvogn. Det eksisterende regelverket skal sikre at EU-borgere kan krysse grensen med bilen uten å tegne ekstra forsikring og en høy grad av likhet i behandlingen av eventuelle ofre for trafikkulykker. En evaluering har det likevel vist seg at det er noen forhold som det eksisterende regelverket ikke løser. Dette gjelder blant annet i forbindelse med en insolvent assurandør, kontinuitet i forsikringshistorien for dem som flytter mellom land, risiko ved ikke-forsikrede kjøretøy, minstedekning og virkeområde. Forsalget legger opp til å takle disse problemstillingen blant annet ved å kodifisere gjeldende rettspraksis.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 01.06.2018 13:46 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2018)336