Referatsaker

Storting tirsdag den 08. januar 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (143)

  Statsministerens kontor melder at

  • Stortingets vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) Lovvedtak 36 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover Lovvedtak 19 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i eigedomsskattelova Lovvedtak 22 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i petroleumsskatteloven Lovvedtak 23 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven Lovvedtak 24 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteloven Lovvedtak 25 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. Lovvedtak 26 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endring i innskuddspensjonsloven Lovvedtak 27 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endring i bidragsinnkrevingsloven Lovvedtak 28 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i skattebetalingsloven Lovvedtak 29 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i tolloven Lovvedtak 30 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i a-opplysningsloven Lovvedtak 31 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i SI-loven Lovvedtak 32 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i skatteforvaltningsloven Lovvedtak 33 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endring i folkeregisterloven Lovvedtak 34 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Lovvedtak 35 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) Lovvedtak 21 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) Lovvedtak 6 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) Lovvedtak 13 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) Lovvedtak 14 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) Lovvedtak 12 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) Lovvedtak 20 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i kulturminnelova Lovvedtak 15 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) Lovvedtak 18 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap) Lovvedtak 17 (2018-2019)

  - er sanksjonert under 20.12.2018

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (144)

  Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer
  Prop. 42 LS (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen, unntatt B, som foreslås sendt justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 3. (145)

  Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
  Prop. 44 L (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 4. (146)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov
  Dokument 8:64 S (2018-2019)

  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen

 • 5. (147)

  Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)
  Prop. 43 L (2018-2019)

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen

 • 6. (148)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen