Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er kyrkje, utdanning og forsking – medrekna forsking for landbruk, fiske og næringsliv.

Medlemene i komiteen

Sjå oversyn over medlemene i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via 
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Komiteen bed høyringsinstansene senda inn korte bakgrunnsnotat så tidleg som mogeleg.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kuf@stortinget.no

Komitésekretær

Alice Braadland
Telefon: 23 31 30 90

Komitésekretariatet

Rune Flaten
Telefon: 23 31 37 73

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Aktuelt

Sjå også

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle