Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen

Arbeidsområda til komiteen er kyrkje, utdanning og forsking – medrekna forsking for landbruk, fiske og næringsliv.

Medlemene i komiteen

Sjå oversyn over medlemene i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen

Høyringar i komiteen

Høyringane i komiteane er opne for publikum. Høyringane går føre seg i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om å få delta på høyring skal sendast på eit eige skjema og kan finnast via 
det samla oversynet over høyringane i komiteen.

Komiteen bed høyringsinstansene senda inn korte bakgrunnsnotat så tidleg som mogeleg.

Innstillingar frå komiteen

Leverte innstillingar frå komiteen

Liste over leveringsfristar for innstillingar

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen
Stortinget
0026 Oslo

E-post: kuf@stortinget.no

Komitésekretær

Alice Braadland
Telefon: 23 31 30 90

Komitésekretariatet

Rune Flaten
Telefon: 23 31 37 73

Stortingsarkivet

Lene Andreassen
Telefon: 23 31 37 22

Aktuelt

 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 79 L (2016–2017)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til Prop. 79 L (2016–2017) "Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)".

  (18.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 78 L (2016–2017)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til Prop. 78 L (2016–2017) "Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.)".

  (18.04.2017)

Sjå også

Ferdigbehandla saker

Lenkje til å sjå alle

Saker til behandling

Lenkje til å sjå alle