Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Vestfold.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantar frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Statsråden tok tidlig til orde for at han ville jobbe for å styrke kravene til vintererfaring for tungbilsjåfører.
  Hvor står dette arbeidet i dag og hva gjøres således for å øke tryggheten for trafikanter som skal ferdes på veien?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Hvordan vil statsråden følge opp arbeidet med sikkerheten på norske bruer knyttet til situasjonen som VG har omtalt i senere tid, og kan det fremskaffes en oversikt over bevilgning til vedlikehold/fornying av bruer siste 10 år?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Har byrådet i Oslo hatt noen henvendelse til regjeringen for å unnta bensin-/hybridbiler (ev. kjøretøy med lavt/null NO2 utslipp) fra beredskapstakster, ville det krevd ny høring, og hvor lang tid må man beregne at det systemtekniske arbeidet tar for å kunne implementere et unntak i bomsystemet?
 • Spørjetimespørsmål fra Maria-Karine Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Ressurssituasjonen i kriminalomsorgen går fra vond til verre i budsjettforliket. Det foreslås nå et kutt på ytterligere 10 millioner kroner til drift. Hvordan vil statsråden sikre en forsvarlig kriminalomsorg, og hvordan vil statsråden få ned antall vold og trussel situasjoner som det i dag meldes om overfor ansatte?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til landbruks- og matministeren

  I hvilken grad mener statsråden at dyrevelferdsloven § 30 kan benyttes som hjemmel for å vedta avvikling av dyrehold og hvordan mener statsråden forholdet mellom dyrevelferdsloven § 30 og § 33 skal forstås for både å sikre dyrs levekår og eiers rettssikkerhet, og i tilfellet statsråden mener § 30 hjemler vedtak om avvikling av dyrehold, bør vilkårene for slikt inngripende vedtak følge mønsteret i vilkårene for vedtak om forbud mot aktivitet i § 33?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane