Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (2), Kristeleg Folkeparti (2), Arbeidarpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Fag- og timefordelingen i videregående skoler er forskriftsfestet. Kunnskapsministeren skriver på departementets side 19.12.2016: "Det er alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene antallet undervisningstimer de skal ha." En NIFU rapport viste at noen skoler ikke tilbød elevene fagtimer de hadde krav på.
  Hvordan har ministeren fulgt opp dette, hvilke re-aksjoner er gitt til skoler som har brutt forskriftene, hva er gjort for at skolene skal oppfylle forskriftene og er situasjonen tilfredsstillende nå?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Regjeringen fjernet med et pennestrøk bevilgningene til telefonavisa for blinde/svaksynte/dyslektikere i årets budsjett på 600 000 kroner. Det er smålig, urettferdig og usosialt og skjedde uten dialog m brukerne. Nå viser det seg at plattformen også driver Medisintelefonen som må legges ned som en følge av dette kuttet.
  Var statsråden orientert om og enig i kuttet, og har han tatt grep for å sikre at målgruppa ikke blir stående uten slik, noen ganger livsviktig informasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  EUs relokaliseringsprogram, vedtatt i 2015, innebar at EU og EØS-landene skulle relokalisere 160 000 asylsøkere som kom til Hellas og Italia frem tom 2017. Norge er et av tre land som oppfylte sin andel, mens land som Polen, Tsjekkia og Slovakia knapt har tatt imot en eneste asylsøker.
  Hva skjer for å få på plass en ny relokaliseringsordning for å få en rettferdig fordeling av asyltilstrømningen til Europa fra og med 2018, og hvilken rolle spiller Norge i dette arbeidet?


 • Skriftleg spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus har siden januar 2017 hatt det nasjonale ansvaret for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. Metoden som tidligere ble brukt har vært gjenstand for kritikk.
  Hvilke metoder blir nå brukt ved aldersfastsetting av enslige mindreårige asylsøkere, hvor treffsikre anses metoden(e) for å være og vil de nye metodene få betydning for saker som er behandlet før metodene kom?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  I statsbudsjettet for 2018 er rentene økt for lån sykehusene tar opp, med 1 prosent. Ved Sørlandet sykehus skal det bygges nytt psykiatribygg og det er planlagt utbygging av blant annet akuttmottaket i Kristiansand samt andre oppussingsprosjekter og investeringer.
  Får dette økonomiske konsekvenser for disse eller andre planlagte prosjekter ved Sørlandet sykehus i 2018 og de neste årene og i så fall, hva vil det medføre av økte kostnader?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane