Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 14 representantar frå Rogaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (4), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (3), Kristeleg Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Mener statsråden at det er problematisk eller hemmer innsikt at direktøren i Petroleumstilsynet ikke vil stille til intervju om Goliatutbyggingen, og hvordan vil statsråden sørge for at allmennheten får innsyn i en så viktig sak for norsk oljenæring?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Ser statsråden det som nødvendig å presisere unntak fra de ordinære permitteringsregler i dagpengeforskriften § 6-5 slik at ansatte i fiskeindustrien får rettighetene de har krav på, og hvordan vil statsråden sikre at ansatte i fiskeforedlingsindustrien og fiskeoljeindustrien får dagpengene de har krav på ved at Nav bruker unntaksbestemmelsene for avbrudd i permisjon som definert i forskriftene?
 • Skriftleg spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Blå Kors har besluttet at Blå Kors Behandlingssenter Loland blir midlertidig stengt fordi HELFO ikke har gitt godkjenning til å drive videre fra 1. juli som en rusbehandlingsinstitusjon med avtale innen Fritt Behandlingsvalg (FBV). Dette rammer pasienter og ansatte. Femti ansatte står uten jobb fram til godkjenningen er gitt.
  Mener statsråden HELFOs saksbehandlingstid i denne saken er forsvarlig?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Mobilitetspunkter er noe flere fylkeskommunalt eide kollektivselskap i Norge sysler med å opprette/bygge. Kolumbus og Ruter, og andre, ønsker å tilby elbil-pool i tilknytning til slike mobilitetspunkter, men juridiske utredninger sier at dette ikke er lovlig grunnet i statstøttereglene.
  Vil samferdselministern bidra til at lovverket åpnes for opprettelse av slik elbilpooler i fylkeskommunale kollektivselskap?

 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Kva tid vil utgreiinga om norske løns- og arbeidsvilkår i norske farvann vera ferdig?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane