Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (6), Høgre (6), Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristeleg Folkeparti (1) og Miljøpartiet Dei Grøne (1).

Oslo grensar i vest, sør, aust og nord-aust til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydelar i Oslo.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  28. august offentliggjorde statsministeren at det ikke ville bli gitt konsesjon til to søknader om utbygging av ulike deler av Øystevassdraget. Det ble ikke foreslått vern av vassdraget, slik SV har foreslått på Stortinget. Samme dag skrev likevel Vidar Helgesen på Twitter: "Regjeringen går for fullt vern av Øystese. Et av de siste urørte vassdrag sikres for naturmangfold og friluftsliv."
  Var statsrådens Twitter-melding feil, eller har regjeringen vedtatt å sette i gang prosess med sikte på å verne vassdraget?
 • Skriftleg spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til næringsministeren

  Amnesty rapporterer om etnisk rensing av den muslimske rohingaminoriteten i Myanmar. Regjeringen har i lang tid jobbet for norsk næringsliv i landet, herunder Telenor, der næringsministeren utøver eierstyring.
  Hva gjør næringsministeren og utenriksministeren overfor norske bedrifter med aktivitet i Myanmar for å hindre at disse medvirker til menneskerettighetsbrudd mot den muslimske Rohingaminoriteten?
 • Skriftleg spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg ber departementet beregne hva en pensjonist samlet vil tape med gjeldende regulering av pensjoner dersom reallønnsutviklingen blir den samme framover som i perioden 2014-2017, sammenlignet med 1) at pensjonene ble regulert med prisvekst og 2) at Aps foreslåtte modell lå til grunn. Det bes om at alle beregninger gjennomføres for samlede utbetalingsperioder tilsvarende en levetid på hhv. 80, 86, 90 og 100 år.
 • Skriftleg spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Hvor mange trygdede betaler formuesskatt med Høyre/Frp-regjering, og hvordan fordeler disse seg etter formue i intervallet 0-1 mill., 1-2 mill., 2-3 mill., 3-4 mill., 4-5 mill., 5-10 mill. og over 10 mill.?
 • Skriftleg spørsmål fra Truls Wickholm (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mye vil en pensjonist tape med regjeringens praksis for pensjonsregulering dersom reallønnsveksten blir 0,5 pst. hvert år, og hvor mye vil vedkommende tape sammenlignet med Aps foreslåtte modell for pensjonsregulering, med utgangspunkt i en pensjonist med 470 000 kroner i inntekt og en levetid på 100 år?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane