Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (6), Høgre (6), Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristeleg Folkeparti (1) og Miljøpartiet Dei Grøne (1).

Oslo grensar i vest, sør, aust og nord-aust til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydelar i Oslo.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne- og likestillingsministeren

  I Vårt Land 21. august 2016 framkom det at kun 3 av 248 styremedlemmer i norske moskeer er kvinner. Stortingets utredningsseksjon skriver i et oppdrag fra undertegnede at FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (KDK) skal ha forrang, og at 'KDK gir staten en klar plikt til å arbeide for likhet mellom kjønnene også innad i trossamfunn'. Det konkluderes med at det 'ikke vil være et uforholdsmessig krav' å kreve en viss andel kvinner i moskeenes styrer. Vil regjeringen følge opp dette ved tildelingen av statstilskudd?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  5. desember gjennomførte pakistansk politi en brutal razzia mot Ahmadiyyia-muslimenes hovedkvarter i Pakistan. Flere medlemmer ble slått og arrestert og det ble senere reist anklage mot dem ut fra landets anti-terrorisme-lover.
  Har Norge konkret tatt opp dette overgrepet med pakistanske myndigheter og hva vil utenriksministeren gjør for å sikre denne religiøse minoriteten deres grunnleggende rett til å utøve sin tro i Pakistan?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Det er grunnleggende i arbeidet for trygghet og forebygging av parallellsamfunn å hindre at det etableres områder der kriminelle gjenger har kontroll med narkotikalanging og annen kriminalitet. I løpet av 2016 så vi en utvikling med flere meget alvorlige skyteepisoder på offentlig sted og at kriminelle bruker bøter, vold og kidnappinger for å kontrollere kriminaliteten enkelte områder i Oslo. Politiet og andre som jobber med forebygging ser med stor bekymring på slike tendenser, og det er viktig at det settes inn store nok ressurser til å stoppe dem og være tett på kriminelle gjengmiljøer for å forebygge og avverge. Da vi så lignende tendenser i 2006, ble det opprettet et eget gjengprosjekt som fikk gode resultater, mens dagens Politireform vil innebære at det blir færre dedikerte politifolk som skal konsentrere seg om gjengmiljøene. Er statsråden enig i at innsatsen mot kriminelle gjenger må trappes opp, og hvordan vil han sørge for dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spredning av plast og mikroplast utgjør en stadig økende trussel mot dyr og etterhvert mennesker. Derfor haster det å iverksette tiltak. Miljødirektoratet lanserte denne uken en liste over nasjonale tiltak mot landbaserte utslipp av mikroplast. De foreslår blant annet å utrede miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner og tiltak for å fange opp mikroplast fra bildekk.
  Når vil regjeringen legge frem den nasjonale handlingsplanen mot mikroplast som Stortinget har bestilt?
 • Skriftleg spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Mener Justisministeren at Klima- og miljøministeren har feiltolket svarbrevet fra Justisdepartementets lovavdeling om lisensfelling på ulv?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane