Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (6), Høgre (6), Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristeleg Folkeparti (1) og Miljøpartiet Dei Grøne (1).

Oslo grensar i vest, sør, aust og nord-aust til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydelar i Oslo.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til kunnskapsministeren

  I Fremskrittspartiets program kan vi lese at regjeringspartiet går til valg på å gjennomføre at finansiering av utdanningssystemet i større grad må 'åpnes for private aktører'. Kan statsråden garantere at dersom Høyre- og Fremskrittspartiet-regjeringen fortsetter vil det ikke åpnes for reklamefinansiering i norsk skole, og at Fremskrittspartiet sine målsettinger ikke blir gjennomført?
 • Spørjetimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Stortinget har gjeve si tilslutning til at naudsentralane i Noreg skal verte samlokalisert. Dette byggjer mellom anna på at man i Drammen har hatt eit prosjekt i fleire år, som har vist gode resultater av eit slikt samarbeid. Kva gjer statsråden for å følgje opp POD når POD sjølv seier at dei har 'eksepsjonelt lav måloppnåelse'?
 • Skriftleg spørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Jeg viser til forslag fremmet av Høyre i Oslo bystyre om at byrådet i Oslo bør ta initiativ til å få tilbakeført en tomt på Aker sykehusområde vederlagsfritt fra OUS for å bygge storbylegevakt.
  Er helseministeren kjent med partifellenes forslag, og hvordan stiller han seg til det, og kan helseministeren tenke seg å legge til rette for at Oslo kommune kan få tilbakeført tomten som staten overtok i forbindelse med sykehusreformen uten vederlag til helseforetaket?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  I den senere tid har media omtalt at barn sendes for å gå på skole i lengre og kortere perioder i land som Somalia, Tyrkia, Pakistan, Kenya og flere. Det betyr at barna mister kontakt med venner og norskspråklige miljøer, og at utdanning og integrering svekkes. I noen tilfeller utsettes de også for vold og andre belastninger på ekstreme koranskoler. Hvordan vil statsråden påse at vi får nok kunnskap om hvor mange barn som sendes ut av landet, og om deres skjebne, og hvilke tiltak mener han vi bør bruke for bedre å motvirke dette?
 • Skriftleg spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Hva er fordelingsvirkningene av regjeringens forslag om en skatteincentivordning for oppstartsselskaper i kroner og som andel av totale endringer, fordelt etter formue i intervallene 0-1 mill., 1-5 mill. 5-10 mill., 10-20 mill., 20-30 mill., 30-40 mill., 40-50 mill., 50-100 mill., 100 mill. og over, og blant topp 1000 personer, 0,1 pst., 1 pst., 2 pst., 5 pst., 10 pst., 12 pst., 15 pst., 20 pst. og bunn 88 pst., 80 pst., 50 pst.?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane