Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (6), Høgre (6), Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristeleg Folkeparti (1) og Miljøpartiet Dei Grøne (1).

Oslo grensar i vest, sør, aust og nord-aust til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydelar i Oslo.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Etter en nedgang i inntektsulikhet, målt ved den såkalte Gini-koeffisienten, under Stoltenberg II-regjeringen, ser vi at ulikhetene øker kraftig etter at Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringen tiltrådte. Fasiten etter fire budsjetter er at landets aller rikeste får 160 ganger mer i skattekutt enn hva de 94 prosentene med lavest formue får i snitt. Synes statsråden det er bekymringsverdig at inntektsforskjellene øker såpass kraftig med dagens regjering?
 • Spørjetimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Erna Solberg åpner for å bruke hele det økonomiske handlingsrommet i neste periode på skattekutt dersom hun får fortsette. Høyre har programfestet at inntil halvparten av disse kuttene skal målrettes mot landets ti prosent rikeste. Støtter statsråden statsministerens åpning for å bruke hele handlingsrommet på skattekutt, og vil hun fortsatt prioritere Høyres rike sponsorer foran folk flest, slik hun har gjort de fire siste årene?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  I Stortingets behandling av Innst. 16 S (2016-2017) før jul avviste regjeringspartiene et forslag om at regjeringen skulle innlede forhandlinger med Oslo kommune om å forlenge Oslo Sør-satsingen, som går ut i 2017. Imidlertid vedtok Høyres landsmøte, ifølge Nordstrands Blad 15. mars, å 'videreføre områdesatsingene'. For at dette skal kunne skje uten at satsingen først bygges ned, er det viktig at regjeringen gir beskjed om at man vil fortsette, og starter en felles planleggingsprosess. Kan statsråden bekrefte at dette vil skje, og eventuelt når?
 • Spørjetimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Stortinget har vedtatt at all oppvarming av bygg skal være fossilfri. Regjeringen har ikke fulgt opp, ved at de har sendt på høring et forslag som ikke inkluderer fossil gass, og som åpner for at spisslast i næringsbygg og i fjernvarmen kan bruke olje. Nå har fagetatene gitt sine høringsinnspill. Vil statsråden nå følge opp Stortingets vedtak?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

  Budsjettforlikene har sørget for opprettelsen av flere arbeidskrimsentre. Det betyr intensivert arbeid mot den svarte økonomien og sosial dumping.
  A-krimsenteret i Oslo har alene avslørt 11 kriminelle nettverk, jfr. oppslag i Dagbladet. Taushetsbestemmelsene mellom etatene hindrer dessverre et enda mer effektivt samarbeid i kampen mot svart arbeid. Stortinget har gitt en klar bestilling om å gjennomgå disse bestemmelsene slik at arbeidet mot den svarte økonomien kan bli mer effektivt.
  Når vil Stortinget få en slik sak?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane