Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Det vises til justis-, beredskaps- og innvandringsministerens facebook post om at 'Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet'. Hva er statsministerens kommentar til at regjeringen har en justisminister som i praksis mener at stortingsflertallet er mer opptatt av å beskytte terrorister enn å beskytte landet?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Trass i korte avstander ligger tre av Oslo-sykehusene i bunnsjiktet for andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt fire timer etter symptomer. Mens landsgjennomsnittet er på 42,1 pst., ligger f.eks. Lovisenberg på 29 pst., jf. Norsk hjerneslagregister. En hovedgrunn til dette er at det ofte kan være uklart for helsepersonell hvor pasienten skal. Ethvert tidstap her kan koste liv eller føre til store skader på pasienten. Vil statsråden påse at Helse Sør-Øst sørger for at det opprettes et felles mottak for slagpasienter i Oslo?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Regjeringen har ambisjoner for en grønn, smart og nyskapende fremtid der ingeniører og teknologer vil spille en sentral rolle (NITO 2017). Allikevel vet vi at ingeniør- og teknologiutdanningene i Norge er grovt underfinansiert. Utdanningskvaliteten er satt på et nivå som hverken speiler regjeringens ambisjoner eller fremtidig kompetansebehov.
  Vil ministeren gjøre noe med underfinansieringen i Nasjonalbudsjettet i 2019 for å sikre at ambisjonene blir nådd?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Det nye danske formannskapet i Europarådet har tatt initiativ til å få utarbeidet en politisk erklæring, «The Copenhagen declaration», knyttet til utvikling av konvensjonssystemet. Norge deltar i forhandlingene om erklæringen som skal vedtas 12. april.
  På hvilken måte vil regjeringen sikre at erklæringen ikke svekker betydningen av EMK i Norge og i andre europeiske land?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen gjennomføre for å forhindre at barn blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og hvor raskt kan flere tiltak være på plass?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane