Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Etter flere år med diskusjoner om kapasitet og lokalsykehusbehov i Oslo-området ble det i fjor endelig bestemt at det skal bygges nytt lokalsykehus på Aker sykehusområde. Dette er et viktig skritt, men den beregnede befolkningsveksten i tiårene som kommer, tilsier at man også må planlegge de neste skrittene. Derfor drøftes det planer om et nytt lokalsykehus i tillegg til Aker. Samtidig legger Oslo universitetssykehus opp til å nedlegge Ullevål sykehus og selge tomta for å finansiere utbygging på Gaustad. Er statsråden enig i at det kan være grunn til å vurdere om det kommende nye sykehuset kan være en utvikling av egnede deler av Ullevål?
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskapsministeren

  I Klassekampen 8. januar refererer tidligere fagopplæringssjef Erling Steen til at all ungdom har rett til tre-fire års videregående opplæring, men at 'praksisbrevkandidatene står i fare for å bli avspist med to år'. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at praksisbrevet ikke blir en toårig blindvei, og for at opplæringslovens rett til videregående opplæring for ungdom vil gjelde i praksis for alle elever, ikke bare elever som tar mer teoritung utdanning?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til samferdselsministeren

  Kan statsråden opplyse om planarbeidet for å tilrettelegge for trikketrasé og redusere belastningen fra trafikken på Trondheimsveien er i gang, når det skal være ferdig og om regjeringen er positivt innstilt til å støtte ulike tiltak på både kort og lang sikt for å redusere biltrafikken som på hele strekningen mellom Fossumveien og Sinsenkrysset?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvor mye vil hver enkelt berørt kommune tape i inntekter om regjeringen får flertall for forslaget fra regjeringserklæringa om å redusere maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger?

 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Siden 2013 har det vært mulig å idømme voldsutøvere såkalt omvendt voldsalarm, men i dag er det bare fire voldsutøvere går rundt med omvendt voldsalarm i dag.
  Hvordan kan justisministeren tillate at barn lever på Kode 6, samtidig som omvendt voldsalarm brukes i så liten grad?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane