Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5),  Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet Dei Grøne (1) og Raudt (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Kan forsvarsministeren avkrefte at Norge gitt støtte eller trening til Jabhat al-Shamiya eller andre ekstreme islamistgrupper?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Kan statsråden opplyse om regjeringens arbeid med å utrede lovendringer som kan gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager og når Stortinget kan forvente resultatet fra arbeidet?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Det giftige stoffet hydrogenperoksid, som brukes som avlusningsmiddel for oppdrettslaks, dreper skalldyr i havet. Ny kunnskap tilsier at miljøeffekten er betydelig mange kilometer fra der lusegiften blir dumpet, i svært fortynnede konsentrasjoner og over lengre tidsrom enn tidligere lagt til grunn. Er regjeringen enig i at risikobildet er forverret og at dumping av miljøgiften hydrogenperoksid i havet må stanses?


 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  En gruppe granskere, med mandat fra FNs menneskerettighetsråd, har konkludert med at Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med drapene og fordrivingen av rohingyane. Skal saken behandles i den Internasjonale straffedomstol (ICC), må saken henvises til ICC fra FNs Sikkerhetsråd. Er norske myndigheter enig i at FNs Sikkerhetsråd skal henvise denne saken til ICC, og hva vil UD eventuelt gjøre for å påvirke en slik beslutning?

 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Det kommer fram i NRK tirsdag 12.9, med referanse til Strasak-rapporten 1.6.18, at politiet henlegger 2 av 3 saker knyttet til anmeldte seksuallovbrudd. Dette på tross av at Riksadvokaten i Rundskriv 23.2.18 understreker at seksuallovbrudd, spesielt mot barn skal "gis forrang dersom det er knapphet på ressurser"(s 7).
  Hva vil justisministeren at politiet på kort sikt skal nedprioritere for å flytte politiressurser til Riksadvokatens prioriterte sakstyper?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane