Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn 19 representantar frå Oslo.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (6), Høgre (6), Framstegspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristeleg Folkeparti (1) og Miljøpartiet Dei Grøne (1).

Oslo grensar i vest, sør, aust og nord-aust til Akershus, i nord-vest til Buskerud og i nord til Oppland. Det er 15 bydelar i Oslo.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Truls Wickholm (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvor mange pensjonister har fått reallønnsnedgang i perioden 2014-2017?
 • Skriftleg spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Hvor mye har en pensjonsinntekt på hhv. 200 000, 250 000, 300 000, 350 000 og 400 000 kroner i 2013 økt med for hvert av årene 2014-2017 og til sammen for disse fire årene når en legger anslag for 2017 til grunn, og hvordan ville denne utviklingen sett ut dersom pensjonene ble regulert etter snitt av lønns- og prisvekst i samme periode?
 • Skriftleg spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden tillate en kapasitetsreduksjon eller kvalitetsreduksjon på behandlingstilbudet innen TSB i Heleregion Sør-Øst?
 • Skriftleg spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utenriksministeren

  Hva vil Utenriksministeren gjøre for å få EU til å slutte å finansiere Burundis deltakelse i internasjonale operasjoner, noe som er en av få eksterne finansieringskilder av Burundis autoritære lederskap, hva mener utenriksministeren må til for å få samtaler mellom regimet og opposisjon inn på rett spor, hva gjør Norge overfor samarbeidsland i EEC for å bidra til å legge press på Burundi for å bidra til en positiv utvikling og mener utenriksministeren at ansvaret for mekling bør løftes til FN?

 • Skriftleg spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  I 4. kv 2015 var politidekningen i Norge ifølge statistikken på politi.no 1,77 politiårsverk pr 1000 innbyggere, når alle politidistrikt og særorganer regnes med. I 4. kv 2016 var tilsvarende tall sunket til 1,76. I den siste Ressursanalysen fra POD heter det at målet om 2,0 politiårsverk pr 1000 innbyggere kan nås med "et fortsatt høyt studentopptak ved Politihøyskolen".
  Hvorfor har statsråden likevel varslet et kutt i opptaket i 2018 til 500 fra tidligere 720, og mener han 2,0 er et endelig mål for politidekning i Norge?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane