Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1), og Venstre (1).

Oppland grensar i sør-vest til Buskerud, i vest til Sogn og Fjordane, i nord til Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, i aust til Hedmark og i sør-aust til Akershus. Det er 26 kommunar i Oppland.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  En ekstern gransking viser at Helse Sør-Øst ikke har hatt kontroll med tilgangene til IT-arbeidere i utlandet og ikke med sporing av hva de har brukt tilgangene til. Ifølge PricewaterhouseCoopers er tilgangene av en slik karakter at de har eller vil kunne tilegne seg eller andre brukere administratorrettigheter på én eller flere servere. Det er ikke mulig å hindre at slike brukere får tilgang på helseinformasjon. Kan statsråden garantere for at tilgangene ikke gir adgang til flere deler av eller hele Norsk Helsenetts pasientdata?
 • Spørjetimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til landbruks- og matministeren

  I en oversikt fra Statskog kan vi lese at pr. 2. mai 2017 er det gitt konsesjon til å selge 24 eiendommer i Oppland. Og etter dette er nå ytterligere 252 dekar i Vågå lagt ut for salg. Arbeiderpartiet og Oppland Arbeiderparti er enig med blant annet Norges Jeger- og fiskerforbund om at det er mer enn nok nå. Hvorfor vil ikke statsråden lytte til disse innspillene og la hensynet til fellesskapets interesser bety mer enn partiideologisk overbevisning om at salg alltid er bra?
 • Spørjetimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

  Barneombudets fagrapport 'Uten mål og mening?' viser at PPT ikke gir skolene tilstrekkelig veiledning. De sakkyndige vurderingene er preget av standardformuleringer og er lite konkrete i å angi mål, innhold, omfang og organisering av opplæringen, og hvilken kompetanse som er nødvendig. Elevene blir ofte ikke fulgt opp av PPT etter at sakkyndig vurdering er gitt. Hva vil statsråden gjøre for å tydeliggjøre kravene til PPT sitt arbeid?
 • Spørjetimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  I Riksrevisjonens selskapskontroll av helseforetakene for 2013 påpekte de mangel på risiko- og sårbarhetsanalyser av IKT og få øvelser knyttet til IKT-sikkerhet. Det nasjonale kompetanseorganet skal være Helsetilsynet. Hvilken systemkompetanse har de knyttet til sikkerhet og sårbarhet innen IKT i sykehusene, og hvilken rolle spiller de med tanke på å sikre mer personlig kritisk infrastruktur som pacemakere og insulinpumper som den enkelte pasient bruker?
 • Skriftleg spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Helse Sørøst RHF vedtok i 2014 en offensiv strategi om digital fornying. Det går tregt med fornyingen og flere større prosjekter blir nå enten utsatt eller står i fare for å bli skrotet. Ansatte med bekymringsmeldinger virker i liten grad å bli hørt, mens brukerrådet så vidt blir orientert.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre en grundigere forankring og sørge for en reell digital fornying i Helse Sørøst RHF?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane