Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Ekspressbusstilbodet i Noreg er under press, då konkurransevilkåra er krevjande. Ein konsekvens av dette er at Lavprisekspressen mellom Trondheim og Oslo er lagt ned. Selskapa får ikkje kompensert for sosiale rabattar slik som andre kollektivtilbod får, i tillegg stig avgiftene på drivstoff, og ein har høge kostnader knytte til tilgang til kollektivknutepunkt. Mange stader er ekspressbussen det viktigaste kollektivtilbodet. Vil statsråden ta initiativ til å betre vilkåra for dette viktige kollektivtilbodet?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Barnehager skal ha en styrer i hel stilling for å sikre stedlig ledelse. I Øystre Slidre kommune er det i dag styrer i 100 pst. stilling ved Beito (55 plasser) og Tingvang (40 plasser) barnehager, med avstanden 19,7 km seg imellom. Fra 1. august 2018 blir det felles styrer i de to, dvs. 50 pst. i hver barnehage. I tillegg lyses det ut internt blant pedagogene 20 pst. stilling som assisterende styrer i hver barnehage. Mener statsråden en slik ledelsesstruktur er i tråd med barnehageloven og særavtalen for barnehager?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Nkom har ansvar for å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, og derunder bredbånd.
  Hvordan ser bevilgninger og gebyrer fra Nkom til utbygging av bredbånd i sammenheng med behovet i de ulike fylkene ut skjematisk i årene 2007-2017, og hvordan vurderer statsråden sammenhengen mellom behovet og bevilgningene?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Mange innsatte i kriminalomsorgen har rett til opplæring etter opplæringsloven. Deloitte evaluerte tilskuddene, og foreslo bla. tildeling både ut fra soningskapasitet og antall elever/deltakere i opplæring, for å sikre tilbud om opplæring.
  Hva har gjort at Kunnskapsdepartementet ikke velger denne løsningen, hvilken effekt kan tilgangen på opplæring ha på kriminalomsorgen og tilbakeføringsgraden etter endt soning, og vil tap av tilskudd ved ev. omlegging bli kompensert?

 • Skriftleg spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ifølge avisen GD 9 mai har deltakere fra introduksjonsprogrammet som skal opp til eksamen i helsefag på Lillehammer fått avslag på søknad om en time lengre eksamen.
  Mener statsråden dette er en god praksis i tråd med Opplæringslovens intensjoner?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane