Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (1), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1), og Venstre (1).

Oppland grensar i sør-vest til Buskerud, i vest til Sogn og Fjordane, i nord til Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, i aust til Hedmark og i sør-aust til Akershus. Det er 26 kommunar i Oppland.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til finansministeren

  Finansministeren gikk ut i Aftenposten før valget i 2013 og forsvarte økte forskjeller. 'Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre', mente Siv Jensen ifølge avisen. Har statsråden endret sin holdning til økte forskjeller, slik hun tydeligvis har gjort til handlingsregelen som hun nå trykker til sitt bryst, og avgiftene som hun nå har økt med 4 mrd. kroner?
 • Spørjetimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til klima- og miljøministeren

  Det har nå gått eit år sidan villrein i Noreg vart påvist daud av skrantesjuke. Dette er fyrste gong denne alvorlege sjukdommen er påvist i Europa og fyrste gong på rein. No har det gått eit år sidan dette vart kjent. Kva har statsråden gjort, og kva vil han gjera for å begrense smittespreiing og utrydde denne sjukdommen før den spreier seg utover Nordfjella, som så langt er einaste område skrantesjuke på rein er registrert?
 • Spørjetimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Forslag til TEK 17 har fått bred kritikk i høringen fordi forslaget svekker krav om universell utforming og tilgjengelighet i boliger. Dette vil bety økte samfunnskostnader fordi mange vil måtte flytte eller utbedre boligen sin hvis man blir avhengig av hjelpemidler. Samtidig står det i høringsnotatet at reduserte byggekostnader ved TEK 17 er beregnet til om lag 100 000 kroner for en leilighet på 50 kvm. Kan statsråden garantere at lavere byggekostnader alltid vil komme boligkjøper til gode?
 • Spørjetimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Andelen av eldre øker. Om lag 10 pst. av dagens boligmasse er ansett å være tilgjengelig for alle. Det er et politisk ønske at folk skal bo lengst mulig hjemme i tilrettelagte hjem, fremfor institusjoner. Flere høringsinstanser har reagert på endringene i TEK 17. Mener statsråden at det i lys av dette er forsvarlig å redusere på tilgjengelighetskravene i nye boligbygg slik regjeringen nå foreslår?
 • Skriftleg spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Hva er status for plast- og mikroplastforsøpling i Mjøsa, er miljøovervåkingen av plast og mikroplast i Mjøsa tilstrekkelig, har noen et overordnet ansvar for å samle plastavfall i og rundt Mjøsa, og hva vil statsråden gjøre for å stimulere til økt produksjon av bioplast i Innlandet?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane