Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt frå toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Stortinget har oppretta ei bompengekompensasjonsordning, noko SP har støtta i samband med statsbudsjetta.
  Kor mykje er det løvyd til denne ordninga, og kor mykje er utbetalt, og kor mykje er takstane redusert som følgje av ordninga?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Kan statsråden gi en oversikt over alle tilskudd gitt til jord (som nydyrking, grøfting og jordveier o.l) samt alle tilskudd til driftsbygninger (som rentestøtte, lån og tilskudd) år for år i perioden 2000 -2016/17, og i tillegg ta med oversikt over tilsvarende fordeling i Oppland og Hedmark fylker for samme periode?
 • Spørjetimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  I Oppland Arbeiderblad 6. februar kan me lesa at Tor André Johnsen i Framstegspartiet meiner riksveg 4 kan byggast utan å vere prioritert i Nasjonal transportplan, og ein kan få inntrykk av at ein ikkje lenger må prioritere pengar for å bygge veg, så lenge Nye Veier har oppdraget. Deler statsråden Johnsen si oppfatning om at prosjektet kan få ei rask realisering dersom Nye Veier får ansvaret, sjølv om prosjektet ikkje er prioritert, og i tilfelle når kan me forvente oppstart?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Arbeidet med fagfornyelsen og nye læreplaner er i gang. I behandlingen av Meld. St. 28 (2015-2016) uttalte en enstemmig komité at 'det er viktig at en slik prosess gjennomføres med bred involvering. Komiteen forutsetter at prosessen med fornying av læreplanverket skjer i nært samarbeid med fagmiljøer og representanter for lærere, skoleledere og skoleeiere.' Hvordan sørger statsråden for at lærere, rektorer og skoleeiere lokalt blir reelt involvert i prosessen, i tråd med Stortingets forutsetning?
 • Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til forsvarsministeren

  Når kan vi forvente dette implementert og at Norges sikkerhet er i tråd med de ambisjonene Stortinget har signalisert over år?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane