Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I Jeløyaerklæringen står det at regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Dette er ei lovfesting SV har etterlyst og vi ønsker å takke regjeringen for nå kommer på plass. En lovfesting er en etterlengtet og gledelig avgjørelse som er viktig for mangfoldet i grunnskolen og elevenes opplæringstilbud.
  Kunne ministeren si noe om hvilken prosess han har tenkt at denne lovendringen skal ha og hvordan fremdriften i saken blir?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I 2014 ble det etablert ingeniørutdanning på bachelornivå ved Campus Helgeland. For å sikre rekrutteringen har det vært gjennomført årlige forkurs. UiT har fått tildelt ramme fra departementet til forkurs på 6 klasser i Nord-Norge. Likevel ønsker UiT å avvikle forkurset ved Campus Helgeland fra høsten 2018.
  Er statsråden enig med næringslivets organisasjoner i Nordland i at UiT har et ansvar for å bidra til god rekrutering til ingeniørutdanningen i den viktigste industri- og eksportregion?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Når vil statsråden legge frem sin anbefaling om NH-90-helikoptrene og vurderer han det som mulig å møte Kystvaktas behov, gitt problemene og kostnadene knyttet til driften av NH-90?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Den samiske reindrifta i Nordland sliter med svært store tap. Tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40 % og kalvetapet har vært katastrofalt stort over flere år i et område med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift. Rovvilt holder på å knekke en næring, og i reindrifta kan ikke beitesesongen reduseres med senere slipp og tidlig sanking.
  Hvordan vil ministeren redusere rovviltbestanden i Nordland slik at den samiske reindrifta og de unge reineierne som satser i Nordland har en framtid?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til finansministeren

  Finansministeren har nylig besvart tre spørsmål om skattedirektørens forslag til omorganisering, som er starten på en sannsynlig demontering av Statens Innkrevingssentral i Mo i Rana.
  Hvilke kriterier er det skattedirektøren med tilslutning fra finansministeren har lagt til grunn for lokaliseringen av den nye innkrevingssentralen til Trondheim, og hvilke faglige begrunnelser er lagt til grunn for at det minste fagmiljøet på innkreving i skatteetaten velges som lokaliseringssted for innkrevingsdivisjonen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane