Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark har i lang tid trengt oppdatering av verneforskriften i henhold til nytt regelverk og ny forvaltningsplan. Den gamle forvaltningsplanen er fra 1990. En revisjon vil sannsynligvis fjerne noen begrensninger for verdiskaping i tilknytning til verna områder og fjerne særlige begrensninger på nyttetransport til hytter vinterstid. Tilrådninga ble sendt fra Fylkesmannen i Nordland 5. oktober 2016.
  Når kan det forventes at revisjonen er ferdig?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden opplyse om de nye F35 flyene i normalsituasjon kan benytte seg av takse, rullebane og øvrige flyoperative flater med motorer i gang hvor det er benyttet strøsand for å øke friksjonen, og til tross av fremtidig heldøgns beredskap med dertil snørydding og friksjons økning; hvor mye mer beregner man å måtte øke utslippstillatelsen i KOF med dersom strøsand ikke lengre skal benyttes, særlig hensyntatt at større flater skal holdes snø og isfrie/med tilstrekkelig friksjon hele døgnet?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden gi en utfyllende faglig begrunnet vurdering av hva forskjellen mellom en "beredskapsbase" slik denne defineres i LTP og "en forsterkningsbase for alliert mottak" vil kunne innebære innholdsmessig, driftsmessig og kostnadsmessig og finnes der slike ulike basedefinisjoner i NATOs planverk i dag av denne karakter eller vil det komme i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  I et tilfelle der namsmannen har foretatt en utleggsforretning, for eksempel på en eiendom, for å sikre statens verdier er det en prosess som skal følges.
  Mitt spørsmål er om den Namsmannen har utført utleggsforretningen på vegne av, kan nekte skyldner å selge eiendommen såfremt namsmannen får dekket inn det tilgodehavende han har krav på?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvorfor der i fremtiden ikke kan oppstå samtidighetskonflikt når "Mindre fly, som for eksempel F-35, maritime patruljefly og andre sivile 737-maskiner," bruker takse og rullebanen samtidig, samt om Luftfartstilsynet og Avinor har vært konferert med garanti om ytterligere fravik fra forskrift og dersom det ikke skal utgjøre en samtidighetskonflikt hva ny begrensning på antall flybevelgelser på Evenes blir?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane