Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valperioden 2017–2021 er det valt inn fem representantar frå Nord-Trøndelag.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag vart slått saman til eit fylke 1. januar 2018, men er framleis einskilde valdistrikt.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Abortraten har gått ned siden 2008 og er historisk lav. I 2017 var ca. 4 prosent, 546 tilfeller, nemndbehandlede aborter. I dag er abortloven § 2 tredje ledd bokstav c helt nøytral og lett å benytte, men statsråden har uttalt at han ønsker en lovtekst der man kun får abort på medisinsk indikasjon hvis fosteret 'ikke er levedyktig'. Dette er en reell innstramming, ifølge jurister og leger, som sitter i abortnemnd. Når teksten er helt nøytral, abortraten er lav og andelen som går til nemnd, er lav, hvorfor vil statsråden stramme inn muligheten til abort?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Kan jeg be om oversikt over hvilke brev som er sendt og på hvilke datoer og hvilke møter som er blitt avholdt med ESA om saken samt innholdet i disse, spesielt hvilke argumenter som er blitt fremført fra norske side?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Hva har statsråden gjort for å følge opp Stortingets vedtak, og når kan Stortinget forvente at tilsynsordning med sanksjoner er på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Rapporten som statsråden viser til sier at fire av fem av de undersøkte typiske mottakerlandene har reguleringer for reise, kost og losji som gjøres gjeldende for utsendte arbeidstakere til disse landene.
  Har dette blitt diskutert med ESA, og hvilken betydning har denne informasjonen for ESAs vurdering av de norske allmenngjøringsforskriftene?
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt demokrati. Selv om lærere i likhet med andre yrkesutøvere har frihet til å ytre seg om forhold i skolen, framkommer det at det ikke finnes noen god kultur for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Tvert imot synes det å herske en misforstått lojalitet oppover i systemet og en frykt for å påpeke forhold en er uenig i - både utad og innad. Gjennom konkrete saker i media er vi gjort kjent med at lærere opplever å bli 'kalt inn på teppet' og trusler om straff. I kjølvannet av den såkalte Malkenes-saken meldes det om at lærere over hele landet sitter med tilsvarende erfaringer. Dette er svært alvorlig - både for den enkelte ansatte, men også for muligheten til god skoleutvikling og en konstruktiv debatt om skolen. Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane