Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (3), Arbeidarpartiet (2), Framstegspartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand, hvis ikke vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere, og har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden etter i naturen rundt anlegget?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvor raskt han kommer til å følge opp Stortingets vedtak om å utrede en ordning for å gjøre det gratis å levere marint avfall i havn for fiskere og andre, basert på erfaringene fra prosjektet "Fishing for litter" og at alle norske havner skal ha godkjente avfallsplaner?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hva har justisministeren tenkt å gjøre for å sikre at borgerne lettere kan få innsikt i gjeldende rett og for at pressen skal få tilgang til rettsavgjørelser og saksdokumenter for å utøve sin kontrollfunksjon, og kan det finnes en bedre løsning eller en annen innretning enn dagens kostbare løsning gjennom Lovdata Pro?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til helseministeren

  Er statsråden nå klar til å ta ansvar og bidra til at alle sykehus, inklusive sykehusene i Møre og Romsdal, nå må følge stortingsvedtaket om stedlig ledelse, for å sikre både god økonomistyring og gode pasientforløp med fokus på faglighet og kvalitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Prosessen med å få tillatelse til å starte opp en ny skole er preget av forhandlinger på Stortinget og ikke av fastlagte kriterier for valg, satt av departementet, derfor vil jeg spørre om statsråden nå kan og vil innføre kriterier som kan bidra til at beslutningen om hvilke skoler som får tillatelse til oppstart kan bli mer tydelig og forutsigbar, og kan statsråden redegjøre for hvilken rolle Folkehøgskolene skal ha i en helhetlig skolestruktur framover?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane