Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Både Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus og den private barnevernsaktøren Næromsorg Sør har ifølgje Fylkesmannens tilsynsrapport gjort fleire lovbrot og ikkje gitt ei 15 år gamal jente den hjelpa ho har krav på. Historia om 'Stina' har likheitstrekk med historia om 'Ida', glassjenta, som også blei utsett for mange flyttingar, tvangstiltak, bruk av einetiltak og manglande helsehjelp. Kva endringar vil tilsynsrapporten om 'Stina' føre til i tenestene for barn og unge i barnevernet?
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Ifølge ein rapport frå Den regionale perinatale komité i Helse Sør-Øst kunne ein tredjedel av barna som døyr i mors mage, vore redda. Gravide med innvandrarbakgrunn opplever i større grad dødfødslar enn andre gravide, og det same gjeld eldre og overvektige gravide. Fagfolk etterlyser betre oppfølging i svangerskapet av kvinner med risiko. Kva konkret vil regjeringa gjere for å styrke norsk svangerskapsomsorg og førebygge dødfødslar?
 • Skriftleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Hva konkret gjør Norge for å følge opp forpliktelsen til å arbeide for økt oppmerksomhet om kasteproblematikken og kastediskriminering i internasjonale fora?
 • Skriftleg spørsmål fra Gina Barstad (SV) til forsvarsministeren

  I Klassekampen onsdag 14. februar svarer Forsvarsdepartementet at det er «inngått en juridisk avtale for tilrettelegger for at Forsvaret kan delta i kapasitetsbygging i Niger».
  Mellom hvem er denne avtalen inngått, når ble den inngått, hva er hovedtrekkene i avtalen, og kan Stortinget få tilsendt avtalen?
 • Skriftleg spørsmål fra Gina Barstad (SV) til forsvarsministeren

  I Klassekampen 14. februar (sak om at NATO venter migrantkrise) svarer Forsvarsdepartementet at Norge vurderer om norske styrker skal bidra i Niger, men at det ennå ikke er besluttet.
  Er dette i så fall første gang norske styrker deltar med soldater i et annet land der formålet er å hindre folk i å flykte fra landet, og hvis ikke, hvilke andre land har Norge sendt styrker til med det formål?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane