Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden straks gripe inn og sikre at Helse Midt-Norge deler opp sine anbud innen laboratorietjenester og andre tjenester slik at anskaffelsesregimet ikke fører til privat monopol og gir pasienter mye lengre reisevei, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at liknende skjer i fremtiden i dette og andre helseforetak?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Omfanget av #metoo viser at seksuell trakassering i arbeidslivet er et stort samfunnsproblem. NHO, LO og en rekke bransjer har tatt grep og ansvarliggjort lederne for å ta tak i ukulturen i norsk arbeidsliv. Staten som eier bør fremstå som en tydelig rollemodell.
  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt overfor selskapene der staten har et direkte eierskap, slik at ansatte i disse selskapene ikke skal bli utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Viser til svar fra helseministeren datert 1.desember 2017. I kontakt med Ordfører i Odda får jeg bekreftet at Helse Fonna ikke har tatt kontakt med tanke på involvering i oppfølging av Stortingets vedtak om at Odda skal være et akuttsykehus. Kommunene, ansatte ved sykehuset og innbyggere er bekymret når det kuttes ved sykehuset før Stortingets vedtak er gjennomført.
  Hva vil helseministeren gjøre for at kommunene snarest blir involvert i arbeidet med utviklingsplanen for akuttsykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Samlet bevilgning til leie av 242 fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå i Nederland utgjør 302 mill. kroner i 2018. Det gir en driftskostnad på om lag 1,2 mill. kroner per plass, dvs. om lag 3 280 kroner per døgn.
  Hvor mange fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå har vi i Norge, hva gjennomsnittskostnaden per fengselsplass med høyt sikkerhetsnivå i Norge og er det store variasjoner?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Kan statsråden spørre Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om våpnene og forsvarsmateriellet vi eksporterer blir brukt i Jemen, og opplyse stortinget om hva landenes myndigheter svarer?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane