Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (5), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristeleg Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I oktober 2015 behandlet Stortinget et representantforslag om freds- og menneskerettighetssentrene Dok 8:127 S (2014-2015). "Stortinget ba regjeringen utarbeide en strategi for statens innsats hva gjelder freds-, dokumentasjons- og formidlingsarbeidet, samt retningslinjer for statens finansielle bidrag til stiftelsene som arbeider med dette og mottar støtte."
  Hvordan er dette fulgt opp av regjeringen, og hvordan vil det bli fulgt opp videre?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Hva mener utenriksministeren om USAs bruk av tåregass mot migrantfamilier på den amerikansk-mexikanske grensa, hvordan vil Norge ta dette opp med amerikanske myndigheter, og hva gjør Norge for å avhjelpe den humanitære krisen som nå utvikler seg rundt Tijuana i Mexico?
 • Skriftleg spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvorfor er ikke endringene i direktivet om virksomhetsoverdragelse som ble vedtatt i forbindelse med EUs endringsdirektiv 2015/1793 implementert i norsk rett enda?
 • Skriftleg spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til olje- og energiministeren

  Kan Statsråden gjere greie for framdrifta så langt og vidare framdrift i samband med Norsk Vind Energi AS sin søknad om vindmøller i området Stølsheimen - Fjonfjella, og kva han kan gjera for å stanse planane?
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Mange pasientar med behov for langvarige og koordinerte tenester får ikkje god nok oppfølging i sjukehus og opplever fragmenterte tenester. I spesialisthelsetenestelova er det fleire paragrafar som skal hindre dette. Det gjeld § 2-5 om individuell plan, som skal utarbeidast for alle pasientar med behov for langvarige og koordinerte tilbod. Det gjeld § 2-5 a om koordinator, som skal oppnemnast for pasientar med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tenester. Det gjeld § 2-5 b om koordinerande eining, og det gjeld § 2-5 c om kontaktlege, som skal oppnemnast for pasientar med alvorleg sjukdom, skade eller lidingar og med behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetenesta av ei viss varigheit. Kva gjer statsråden for at dei lovpålagde pasienttilboda blir følgde opp ved alle sjukehus, slik at alle pasientar med behov for koordinerte tenester kjenner seg betre tatt vare på?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane