Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

  Jeg har blitt gjort oppmerksom på en sak hvor ei eldre kvinne med fast oppholdstillatelse i Norge er forsvunnet på en reise i Iran. Familien har ikke fått hjelp av Utenriksdepartementet til å lokalisere henne, eller bekreftet svar på hvorvidt hun har reist inn og ut av Norge.
  Er det slik at flyktninger med permanent opphold i Norge og krav på beskyttelse, ikke kan forvente assistanse fra utenrikstjenesten dersom de får problemer i utlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  21. juni 2017 offentliggjorde KMD i pressemelding på regjeringen.no vedtak om at fylkesmannsembetet i Hedmark og Oppland skal lokaliseres på Lillehammer. I pressemeldingen uttaler statsråden følgende: «jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Hedmark og Oppland fylkeskommune får hovedsete i Hedmark». Hvordan vil statsråden gå frem for å sikre at fylkesadministrasjonen legges til Hedmark?
 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak hun har igangsatt for å sikre at skuespillere, musikere og andre kulturarbeidere ikke blir utsatt for seksuell trakassering og overgrep?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  I desember 2016 fattet Stortinget vedtak om å endre statsborgerloven slik at tilbakekall av statsborgerskap må fastsettes gjennom dom. Jeg har vært i kontakt med flere hvor det nå er mer enn 5 år siden de fikk første brev fra UDI med varsel om tilbakekall, og som venter på avklaring av hvordan saken skal håndteres.
  Kan statsråden redegjøre for prosessen for høring, og når kan Stortinget forvente et lovforslag til behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Hvordan skal statsråden sikre at Mattilsynets viktige arbeid for å forebygge og avdekke dyretragedier ikke svekkes, når bevilgningene kuttes kraftig som følge av budsjettforliket mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane