Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  VG har publisert en oversikt som viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer de siste ti år. Helsedirektoratet melder at det ikke er noen kontroll med at tallene er basert på korrekte diagnoser.
  På hvilken måte ivaretas enkeltmenneskets behov for å ikke bli påført en uriktig diagnose, og hvem har ansvar for at deres rettssikkerhet i slike saker er ivaretatt?

 • Skriftleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Fartsgrensene på norske veier er lave sammenliknet med nabolandene våre. Mange bilister opplever nok at fartsgrensene ikke reflekterer veiens standard. Bedre veikvalitet og sikrere biler bidrar til færre ulykker på veiene. Settes fartsgrensene for lavt svekker dette respekten for fartsgrense systemet. Fartsgrensene i Norge må økes slik at de bedre reflekterer veiens standard og dermed også respekten for de fartsgrensene som settes.
  Vil statsråden ta et initiativ slik at vi får etablert "rett fart på rett vei"?

 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Sykehus Innlandet står i en svært vanskelig økonomisk situasjon, med vedtatte store kutt både i somatikk og psykiatri. Dette vil selvsagt ramme pasientene. Slik systemet er i dag forutsettes det at sykehusets enorme behov for investeringer både i utstyr og nybygg må realiseres ved å redusere nødvendig pasientbehandling. Dette systemet kan tvinge fram uforsvarlige kutt.
  Kan statsråden garantere at pasientbehandlingen til enhver tid vil være forsvarlig og at "den gylne regel" vil bli fulgt?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I budsjettproposisjonen er det oppgitt at andelen som mottok norskopplæring i asylmottak har falt fra 58% i 2016 til 3% i 2017.
  Hva er årsaken til dette fallet i andel som får norskopplærng, hva er gjort for å sørge for at flere får norskopplæring, og på hvilken måte mener Statsråden at dette er i tråd med integreringsløftet?

 • Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Kan statsråden redegjøre for logikken bak det hele?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane