Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Domkyrkjeruinane på Hamar. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Hedmark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn sju representantar frå Hedmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Senterpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsvarsministeren

  Under behandlingen av Forsvarets langtidsplan i fjor opplyste regjeringen Stortinget om at forsvarsbudsjettets andel av BNP i 2020 var forventet å ligge på mellom 1,58 og 1,71 pst., og at andelen uansett ville øke. 24. januar i år opplyste forsvarsministeren til Stortinget at BNP-andelen vil være på om lag 1,5 pst. i 2020. Hvorfor forventer regjeringen nå, under et år senere, at forsvarsbudsjettets andel av BNP vil være lavere i 2020 enn det den informerte Stortinget om under behandlingen av Forsvarets langtidsplan?
 • Spørjetimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til statsministeren

  Statsministeren la frem den nye regjeringserklæringen for Stortinget 30. januar. I den forbindelse la hun tydelig vekt på arbeid og at 'Regjeringen vil derfor ta initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet'. En rekke offentlige utvalg har i en årrekke konkludert med at kontantstøtten svekker arbeidslinja og hindrer inkludering. Hvorfor ser ikke statsministeren muligheten for å styrke inkluderingen og arbeidslinja ved å avvikle kontantstøtten?
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  ABE-reformen medførte kutt i fengselsbudsjettene på 200 millioner kroner, og fengselsavtalen med Nederland har gjort at nesten 1 milliard kroner er sendt ut av landet i løpet av 3 år. Nylig slo Kriminalomsorgsdirektoratet alarm om at budsjettsituasjonen for 2018 var 'tilnærmet uhåndterlig'. Som følge av budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble det bevilget 89 millioner kroner til å forlenge avtalen med Nederland. Når avtalen likevel ikke skal forlenges, vil statsråden garantere at disse midlene omdisponeres til kriminalomsorgen i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hva kan statsråden gjøre for å legge til rette for at en bedrift som Conmodo får støtte til lærlinger etter prinsippet om at halve tida er lære og halve tida er verdiskapning også for 18 måneder læretid?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Det er nå blitt kjent at Bane NOR vil utsette intercitysatsingen med flere år.
  Hadde statsråden eller departementet på noen som helst vis informasjon om problemene med tidsfristene, som ligger i nasjonal transportplan, før planen ble vedtatt av Stortinget?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane