Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Finnmark er det nordlegaste fylket vårt og grensar til Troms i sør. Det er 19 kommunar i Finnmark.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Statsråden har ved flere anledninger vært svært tydelig på at han står fast på sin beslutning om at det nye sykehuset for Vest-Finnmark skal bygges i Hammerfest. Som kjent har Alta kommune fått laget en egen konsekvensanalyse som vurderer den samfunnsøkonomisk lønnsomheten ved å bygge det nye sykehuset i Alta. Denne rapporten er sendt helseministeren.
  Har Statsråden i etterkant av denne konsekvensanalysen endret sitt syn om hvor det nye sykehuset skal bygges, eller står konklusjonen om Hammerfest fast?
 • Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hva er den oppgavekorrigerte nominelle og reelle veksten i de frie inntektene fra 2016 til 2017, i tall og prosent, for alle landets kommuner, regnet fra anslag på regnskap 2016? Det bes om en oversikt på kommunenivå?
 • Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Hvordan skal regjeringen konkret sikre at finnmarksloven skal videreføres som i dag?
 • Spørjetimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til næringsministeren

  Regjeringens forskriftsendringer for registrering av passasjerskip setter minst 700 norske arbeidsplasser i fare for utflagging. Arbeiderne blir erstattet av utenlandske ansatte på dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Begrunnelsen til endringen er at dagens ordning strider mot EØS-avtalen. Betyr det at statsråden ikke fører en politikk hun selv ønsker, men gjør det på grunn av krav fra Brussel, eller er politikken i tråd med regjeringens vilje, men at regjeringen skyver EØS-avtalen foran dere?
 • Spørjetimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til forsvarsministeren

  I kriteriene for blant annet å få Krigsmedaljen er det et krav om innsats langt utover det man kan forvente. Det er stilt strenge krav til dokumentasjon for å få Krigsmedaljen. På Altagård har vi et minnesmerke med navn på de soldater som ga sitt liv for å forsvare Norges frihet. Tilsvarende minnesmerker finner vi over det ganske land. Hvorfor er ikke det å gi sitt liv i kampen for landets frihet en god nok dokumentasjon på en innsats som burde vurderes som langt over det en kan forvente?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane