Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Finnmark er det nordlegaste fylket vårt og grensar til Troms i sør. Det er 19 kommunar i Finnmark.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Helseministeren vektlegger vær- og geografiske utfordringer for hans 'ja' til å beholde akuttilbudet ved Odda sykehus. Det er bra. Men når det diskuteres et utvidet akuttilbud ved Alta nærsykehus betyr geografi og værutfordringer ingenting, ifølge statsråden. At over 20 000 mennesker må fraktes vel 130 km over værharde strekninger for å få sitt akuttilbud i Hammerfest har statsråden liten forståelse for. Kan statsråden forklare meg hvorfor han velger å se så ulikt på to helt like helseutfordringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan stiller helseministeren seg til et forslag om å samle informasjon om morsmelkerstatning og flaskemating i en brosjyre til familier som av ulike grunner har behov for det?
 • Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Hva har statsråden foretatt seg for å sikre at pris vurderes opp mot andre kriterier når kapasiteten i asylmottakene tas ned?
 • Spørjetimespørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

  I regjeringens høringsnotat om anbud av attføringstiltak het det at 'flere frivillige og private tilbydere bør slippes til'. Tidligere statsråd Eriksson sa til NRK i mai 2014: 'Vi åpner opp for å slippe til gode krefter som Pøbelprosjektet, sosiale entreprenører, Kirkens Bymisjon og Røde Kors for å bli med på å kvalifisere ungdom inn i arbeidslivet'. Kan statsråden vise konkret til om det er kommet noen nye frivillige eller ideelle leverandører og eventuelt navngi disse nye ideelle leverandørene som er kommet til?
 • Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

  Når kan man forvente at statsråden har på plass en løsning for å sikre de 50 arbeidsplassene knyttet til produksjon av snøkrabbe på Sea Gourmet i Båtsfjord?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane