Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og born. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn fem representantar frå Finnmark.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (1), Framstegspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Finnmark er det nordlegaste fylket vårt og grensar til Troms i sør. Det er 19 kommunar i Finnmark.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden forsikre at folk som er glad i noen av samme kjønn ikke blir sendt til land hvor de risikerer å bli torturert, drept eller utsatt for alvorlige menneskerettighetskrenkelser og mener statsråden det er behov for bedre nasjonale retningslinjer som i større grad enn nå tar høyde for mangfoldet i menneskelig seksualitet og kjønn i vurderingene som gjøres av UDI og UNE?
 • Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til samferdselsministeren

  Vil regjeringen følge opp vedtaket fra Finnmark fylkeskommune om å overføre ansvaret for fergesambandet Øksfjord-Hasvik fra fylkeskommunen til staten?
 • Skriftleg spørsmål fra Helga Pedersen (A) til fiskeriministeren

  Er det i kvotefastsettelsen for snøkrabbe tatt høyde for å sikre leveranser til Seagourmet sin produksjon i Båtsfjord og dermed sikre viktige arbeidsplasser der?
 • Skriftleg spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  I et brev til ledelsen ved St Olavs Hospital i Trondheim, kommer Norsk Sykepleierforbund med sterk bekymring for at nye sparetiltak vil ramme pasientsikkerheten og øke belastningen på de ansatte. Blant annet skal tiden sykepleierne bruker mellom vaktene for å gi god informasjon om den enkelte pasient på avdelingene, kuttes.
  Hva vil helseministeren gjøre konkret for å ivareta pasientsikkerheten og de ansattes rettigheter når man blant annet går bort fra prinsippet om femdagers arbeidsuke?
 • Skriftleg spørsmål fra Kåre Simensen (A) til samferdselsministeren

  RV 94 er en prioritert utbedringersstrekning med programområdemidler. Det hevdes fra fin statsrådskollega Bakke Jensen at det er avsatt ramme på 1,3 MDR. Men den økonomiske rammen er ikke identifiserbar i NTP.
  Kan statsråden bekrefte at det for utbedringersstrekningen RV 94 Skaidi-Hammerfest er bevilget 1,3 MDR i programområdemidler om disse midlene er avsatt for Handlingsprogramperioden 2018-23 eller for hele NTP perioden 2018-29?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane