Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (3), Framstegspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grensar i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i aust til Akershus og Oslo. Det er 21 kommunar i Buskerud.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvor mange sykepleiere og helsefagarbeidere har gjennomført eller påbegynt etter- og videreutdanning siden 24.08.17, hvilke spesifikke nye ordninger og tiltak er opprettet for å nå målet om etter- og videreutdanning til 30 000 helsefagarbeidere og sykepleiere, hvilke beløp er avsatt og hvor store beløp er allerede brukt til hvert av disse tiltakene?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden gi en konkret vurdering kostnadsøkningen ved å bygge innendørs skytebaner ved det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud, kostnadsreduksjonen ved å legge helikoptervedlikeholdet til Rygge der det allerede eksisterer infrastruktur, samt en vurdering av andre økonomiske og ikke-økonomiske forhold som er relevant i vurderingen av om disse tiltakene bør gjennomføres?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Torsdag 11. mai 2017 behandlet Stortinget to saker om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser ved fosterforeldres sykdom eller arbeidsledighet. Et enstemmig storting påla regjeringa snarest å innføre en overgangsordning som sikrer at fosterforeldre ikke taper økonomisk, fram til et nytt regelverk er på plass.
  Hva har statsråden gjort for å sette Stortingets vedtak ut i livet, og når er overgangsordningen på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørsmålet gjelder om noe kan gjøres for å hindre at personer faller mellom to stoler fordi de omfattes av motstridende krav i ulike regelverk. Regler om dagpenger krever at man er villig til å flytte. Familiegjenforente kan ikke flytte fra familien.
  Finnes det unntaksbestemmelser i noen av disse regelverkene som gjør at også familiegjenforente kan motta dagpenger som de har tjent opp rettigheter til, hvis ikke, vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Når og på hvilken måte har regjeringen informert Stortinget om at dagens regelverk medfører at arbeids- og velferdsetaten utbetaler ytelser til personer som samtidig unndrar seg straffeforfølgelse eller soning, og hvilke initiativ har statsråden selv tatt for at dette blir ryddet opp i?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane