Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  En omstridt utskyting av villreinstammen i Nordfjella ble gjennomført for å stanse en mulig spredning av den alvorlige skrantesjuka. I det siste har det kommet fram sterke begrunnelser fra flere biologer og viltforvaltere om at beiting og forflytting av flere tusen sau i dette området kan være en alvorlig trussel mht. spredning.
  Vil statsråden granske dette nærmere og innføre tiltak som vil stanse denne trusselen, og hvorfor imøtekom ikke statsråden Mattilsynets anbefaling om å stenge lokale saltsteinplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Stemmer det at samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å intensivere salget av fiskerihavner fram mot 01.01.2020, og hva er i så fall hensikten med dette da disse etter all sannsynlighet godt kan gå inn i fylkeskommunenes næringsstrategier selv om staten ikke ser nytten av disse?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Ordningen med utvidet transporttjeneste for brukere med særlig behov (TT-ordningen) har vært innført i under halvparten av fylkeskommunene. De som ennå ikke får ta del i denne statlige støtten, kan føle seg betydelig for-fordelt. Buskerud fylkeskommune er en av dem som igjen har fått avslag, mens nabofylket Vestfold fikk innvilget søknaden.
  Hvilken plan har statsråden for at ordningen skal omfatte alle fylkeskommuner slik at potensielle brukere i Buskerud og andre fylker får dekket sine åpenbare behov?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvordan vil statsråden rydde opp i de vedvarende tekniske feil ved gjennomføring av norskprøvene for voksne innvandrere?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Mange syklister klager over mangel på sykkelplasser og høye priser for å ta sykkelen med seg på toget. Mange land som satser på sykkel - både til daglig bruk og for turister - har langt bedre muligheter for sykkeltransport på tog.
  Hva vil statsråden gjøre for å bedre mulighetene for å ta sykkel med seg på toget, ikke minst i lys av anbudsutsettelsene som nå gjennomføres, og vil han ta initiativ til at prisene blir satt ned - for å stimulere til mer bruk av sykkel?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane