Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (3), Framstegspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grensar i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i aust til Akershus og Oslo. Det er 21 kommunar i Buskerud.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Arbeids- og velferdsetaten (NAV) publiserer hver måned tall for utviklingen i arbeidsledigheten. Arbeidsledighetstallene NAV publiserer er antallet helt ledige og summen av helt ledige og arbeidssøkere som deltar på tiltak (bruttoledigheten). Svært få personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) med status som arbeidssøker internt hos NAV er med i dette bruttoledighetstallet.
  Vil statsråden be NAV om også å publisere arbeidsledighetstall som inkluderer samtlige AAP-mottakere som er registrert som arbeidssøkere hos NAV?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Er statsråden enig i at det er en klar forskjell på anbefalingene som ligger inne i pakkeforløpenes diagnoseveiledere og formuleringene i regjeringserklæringen som fastslår at regjeringen vil gjøre «forløpstidene juridisk bindene i pasientrettighetsloven"?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Basert på tall fra Riksrevisjonens rapport om bruk av konsulenter i staten, er det uklart hvordan utviklingen av bruk av konsulenter i helseforetakene har vært de senere årene.
  Kan helseministeren svare på hvor mye de fire respektive regionale helseforetakene har brukt på konsulenttjenester i perioden 2014 – 2016?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Nav.no har en oversikt over påregnet saksbehandlingstid for ulike typer ytelser etter fylke. For uføretrygd varierer forventet tid fra fire til åtte mnd. I tilsvarende oversikt for internasjonale saker sies det at man generelt må påregne mer tid fordi opplysninger må innhentes fra utenlandske trygdemyndigheter. Antatt saksbehandlingstid for uføretrygd er ikke oppgitt.
  Hvorfor er uføretrygd utelatt fra oversikten, og hva mener statsråden er en rimelig saksbehandlingstid for internasjonale saker om uføretrygd?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dagsavisen meldte 7. mars 2017 at mange uføre i Oslo mistet bostøtten fra 1. januar 2017, som følge av nye inntektsgrenser.
  Er situasjonen den samme over hele landet, og kan statsråden redegjøre for om dette kun gjelder personer som ble uføre etter at uførereformen trådte i kraft, eller om det også gjelder personer som ble uføre før 1. januar 2015?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane