Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (3), Framstegspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grensar i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i aust til Akershus og Oslo. Det er 21 kommunar i Buskerud.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  18. februar 2015 påpekte jeg de lange ventetidene for hørselshemmede. Siden den gang har intet skjedd. Helseministeren viste til den kommende primærhelsetjenestemeldingen. Meldingen er behandlet av Stortinget, og et flertall gikk inn for at refusjon av utgifter til audiograf skulle utredes. Har statsråden en intensjon om å følge opp flertallets merknad, og hva vil statsråden foreta seg for å redusere ventetiden, sikre nærhet til tilbudet og sørge for hørselsrehabilitering fremfor kortsiktig behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden gi beskjed til Nav om at alle alders- og uførepensjonister skal få «lønnsslipp» om sine pensjons- og trygdeytelser i posten, når de etter egen vurdering har løpende behov for det?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden gjøre rede for hvilke foreldelsesregler som gjelder for enkeltvedtak om folketrygdytelser, og hvor disse er hjemlet, eller bekrefte at det er slik at vedtakene kan tas opp til ny vurdering uavhengig av hvor lang tid NAV har brukt på å oppdage feil de selv har gjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Telenor Arena, skulle bli Norges største innendørs fotballarena, men har så langt vært en fiasko for fotballen. Planutvalget i Bærum kommune vedtok høsten 2016 en driftsplan som i realiteten ikke sikrer fotball mer enn 2 måneder i året, fordelt på 3 perioder - endatil utenfor sesong. Lovlighetsklage er behandlet av fylkesmannen.
  Kan statsråden stå inne for Fylkesmannens siste tolkning at fotball i to av årets tolv måneder er i overenstemmelse med at "arenaen i hovedsak må benyttes til fotballspill"?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kulturministeren

  Stadnamnutvalet har vedteke å endre bygdenamnet Vassgård, i Eide kommune i Møre og Romsdal, til Vasskor. Dei som bur i bygda vil ikkje merke postkassane sine med det nye namnet og nektar å ta imot og returnerer post med den nye adressa Vasskor. Det einaste bygdefolket krev er å få behalde det opprinnelege bygdenamnet sitt Vassgård.
  Kva vil statsråden gjere med at det som framstår som eit brot på stadnamnlova har ført til at bygdenamnet Vassgård, brukt gjennom meir enn 100 år, er endra til Vasskor?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane