Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2013–2017 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (3), Framstegspartiet (2) og Senterpartiet (1).

Buskerud grensar i sør til Vestfold, i vest til Telemark og Hordaland, i nordvest til Sogn og Fjordane, i nord til Oppland og i aust til Akershus og Oslo. Det er 21 kommunar i Buskerud.

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden framlegge innholdet i det som betegnes som «tjenestepakken» og «kanalstrategien» i Nav, redegjøre for hvordan informasjon om denne er tilgjengelig for brukere av Nav, samt forholdet til forvaltningens veiledningsplikt for de som møter opp ved det lokale Nav-kontoret uten å få snakket med noen om sin sak, jf. forvaltningsloven § 11a?
 • Skriftleg spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Mener statsråden at dagens Bioteknologilov står seg mot ny eller mer omfattende bruk av bioteknologi i fremtiden, og vil han som varslet legge frem en melding for Stortinget som kan berede grunnen for en ny lov i denne stortingsperioden?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden framlegge tabelloversikt over prosentvis heltidssysselsatte flyktninger i 2015 fordelt etter botid på hhv. 4-6 år, 7-19 år og over 20 år for aldersgruppene 15-24 år, 25-62 år og 63-74 år, med samme landbakgrunn som Tabell 28 A i den nylig publiserte SSB-rapporten "Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015"?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt har tidligere innstilt på at Kongsberg politistasjon ikke skal beholde passtjenesten og at passutstederne i Sør-Øst politidistrikt blir liggende i Tønsberg, Drammen, Grenland og Notodden. Avgjørelsen lar imidlertid vente på seg. En fjerning av passtjenesten fra Kongsberg politistasjon vil som i andre kommuner medføre ekstra utgifter for næringslivet så vel som for innbyggerne.
  Vil statsråden imøtekomme Kongsberg kommunes krav om å få beholde passtjenesten?

 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Sivilombudsmannen uttaler at Fylkesmannen i Buskerud og Drammen kommune legger til grunn en uriktig rettsoppfatning ved behandling av Marienlyst-saken i Drammen.
  Mener statsråden at kommunens planvedtak, med tanke på betydningen for barn og unges interesser, er fattet på rett grunnlag?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane