Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dagens klimadebatt skiller ikke mellom CO2-utslipp fra fossilt og fornybart karbon. For husdyr skilles det heller ikke mellom om dyrematen kan spises av mennesker direkte eller om dyra spiser gras. Kan statsråden definere innholdet i utsagnet 'jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet'?
 • Spørjetimespørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Svært varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften ved for eksempel å legge ned skoler i distriktene og samle elevene på færre og større skoler. I den nye Viken-regionen er det grunn til å frykte en slik sentralisering. Er statsråden enig i at dette er en utfordring generelt, og i Viken spesielt, og vil han vurdere tiltak for å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til landbruks- og matministeren

  Etter EUs forsøksdyrdirektiv har Norge vært pålagt å opprette en nasjonal komite for beskyttelse av forsøksdyr siden 2015. Mens komiteene i de andre landene er godt i gang, uteble Norge fra det første EU-møtet for komiteene. Komiteen har ikke en gang hatt internt møte.
  Når kan vi vente at de begynner sitt arbeid, og hvem har sekretariatsfunksjonen og hvorfor har det tatt så lang tid å opprette komiteen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til samferdselsministeren

  I Jeløya-plattforma har regjeringa stadfesta eit mål om at 30 prosent av godstransporten skal overføras frå veg til sjø og bane, men vi registrerar at det i Prop. 1 S, ikkje er foreslått nokon tiltak for å gjere godstransport på jernbane meir lønsam - vi reknar med at regjeringa er einig i at det overordna målet er at klimautsleppa skal kuttast, og derfor ønskjer vi svar på kva regjeringa vil gjere for å styrke jernbanens konkuransekraft mot veg?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Kommunestyret på Kongsberg har 12. sept. 2018 gjort vedtak om at bomstasjonen på Meheia settes opp på kommunegrensa mellom Kongsberg og Notodden. Det innebærer ingen vesentlig kostnadsøkning. Derved slipper beboere/aktivitet på Meheia å betale bompenger ved kjøring innenfor Kongsbergs grenser. Dette vil gi likebehandling i forhold til andre innbyggere i Kongsberg.
  Er statsråden enig i at bomstasjoner bør plasseres slik at kommunens innbyggere likebehandles?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane