Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  Per i dag er det ingen havner som tilbyr landstrøm til store cruiseskip. Norge bør ta en lederrolle i dette arbeidet, med stor cruisetrafikk og ambisjoner for en grønn skipsfart og reduserte utslipp av klimagasser og luftforurensning. Vil regjeringen sørge for at det blir tilstrekkelig støtte fra Enova til å gjennomføre utbygging av landstrøm til alle skip i alle viktige turisthavner?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Drammen kommune vil ikke praktisere førsteklassesamtaler for barn og foreldre i skolehelsetjenesten.
  Hvordan vil helseministeren følge opp kommuner som ikke ønsker å iverksette disse retningslinjer med ressursmangel som begrunnelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvilket grep vil statsråden ta for å sikre nok ressurser til avdeling for patologi ved Drammen sykehus, som har en avgjørende rolle i å sikre god kreftbehandling for en hel helseregion?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til statsministeren

  Regjeringen halverer tilskuddet til bredbåndsutbygging i budsjettforslaget (Kap. 1380, post 71) for 2018, fra 138,7 til 69,7 mill. kroner. Tilskuddet skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. Formålet med ordningen er å sikre alle husstander et tilbud om bredbånd med god kvalitet.
  Mener statsministeren at halveringen i nevnte bredbåndsutbyggingstilskudd samsvarer med regjeringens mål om mer digitalisering og like tjenester for innbyggerne?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Jf. folketrygdloven § 9-16 om krav til dokumentasjon for å få rett til pleiepenger "må det legges fram en legeerklæring fra den helseinstitusjonen i spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet" og "Det må dokumenteres at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte." Foreldre finner det urimelig at NAV skal kunne overprøve nevnte dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten.
  I hvilket omfang skjer slik overprøving, og vurderer statsråden dette som formålstjenlig?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane