Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Lundamo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Buskerud.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (3), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Hvorfor blir takstene i maksimalprisforskriften for drosjenæringa økt med bare 0,91 prosent, når det er nødvendig med en økning på 1,82 prosent for å dekke inn kostnaden ved økning av den lave merverdiavgiftssatsen på 2 prosentpoeng?
 • Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Norge er et velferdssamfunn der mange har god økonomi, men mange sliter også med å få endene til å møtes, blant annet en del uføretrygdede.
  Har statsråden en oversikt over hvor mange uføretrygdede, herunder dem med stønad som "ung ufør", som har en svakere økonomi enn det staten selv definerer som minstesatser for en akseptabel levestandard, og hva gjør regjeringen i tilfelle for å rette opp i disse forholdene?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Byggestart av rv 23 Dagslett-Linnes har igjen blitt utsatt. Stor kostnadsøkning gjør at SVV jobber med å finne innsparingsmuligheter og alternative løsninger på veien, som etter hvert skal fram til E18.
  Kan statsråden opplyse når disse utredningene er ferdige, og hvilke grep vil han ta for at en sterkt prøvet lokalbefolkning med stortrafikk gjennom boligveien, kan se en løsning, og kan han se på en ny finansiering av dette prosjektet, om mulig i kombinasjon med framskyndet tunnel via Viker til E18 i fellesprosjekt?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  9. april 2018 uttalte Jernbanedirektoratet at «Follobanen åpner også for kvarters intervall for de fullstoppende lokaltogene på Østfoldbanen». Kapasitetsanalyse på Ski stasjon fra 2016 viser at det er svært krevende å få til så hyppige avganger før det bygges planskilt avgreining Østre linje sør for Ski. Dette er ikke planlagt før 2027.
  Kan statsråden garantere at det lar seg gjøre med kvartersavganger når Follobanen åpner og vise hvordan det lar seg gjøre før planskilt bygges?
 • Spørjetimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Regjeringen sier i Jeløya-erklæringen at den vil ta i bruk konkurranse for å få bedre tjenester og en effektiv tjenesteproduksjon, og at private tilbydere bør kunne konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester på samme vilkår som offentlige virksomheter der det er fornuftig. Hva vil statsråden og regjeringen gjøre for å sikre ansattes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting og/eller privatisering av eldreomsorgstjenester i kommunene?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane