Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til næringsministeren

  Kan statsråden opplyse om regjeringens arbeid med utvalget som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd, er det nedsatt, hva er mandatet, hvem er medlemmer og når planlegger regjeringen å fremme sak for Storinget med oppfølging av utvalgets arbeid?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helseministeren

  Avisen Dagen publiserte 19.9.2018 en sak om Vinmonopolets annonsering.
  Med bakgrunn i alkohollovens reklameforbud, hva er statsråden vurdering knyttet til Vinmonopolets annonsering for auksjon som sirkulerer på internett, mener statsråden at dette er et brudd på reklameforbudet, og er det i så fall behov for et tydeligere lovverk som hindrer aktører fra å markedsføre alkohol?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvilke konkrete tiltak vil statsråden initiere for å sikre at befolkningens helsedata i elektroniske pasientjournaler (EPJ) – innen en forsvarlig og fornuftig tidsramme – blir strukturert, standardisert og forberedt for automatiske uttrekk slik at informasjonen kan brukes til persontilpasset medisin, uten at samme informasjon må innhentes eller registreres flere ganger?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Er det statsrådens syn at det i dag foregår unødvendig rapportering ved bruk av legemidler, hva vil han i så fall gjøre med det, og hvordan vil han sørge for at kravene til rapportering har legitimitet hos helsepersonellet?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hva tenker statsråden om Sivilombudsmannen sin kritikk av soningsforholdene i Arendal fengsel, og hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å sikre at de innsattes psykiske helse ikke forverres under soning i fengselet?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane