Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn fire representantar frå Aust-Agder.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (1), Høgre (1), Framstegspartiet (1), og Kristeleg Folkeparti (1).

Alle representantane frå same fylke høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Hvilke tiltak har statsråden tenkt å gjennomføre i sitt arbeid med å få på plass en tøffere turnus i eldreomsorgen, hvilke virkemidler vil regjeringen bruke i det kommende lønnsoppgjøret for å oppnå en slik turnus, og hvorfor er ikke statsråden bekymret for at en tøffere turnus vil bidra til at det for mange innen helse- og omsorgsyrkene kan bli enda vanskeligere å stå i yrket sitt frem til ordinær pensjonsalder?
 • Skriftleg spørsmål fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Ifølge NRK den 16.02.18 fremgår det av tilsynsrapporter fra statsadvokatembete at alvorlige vold- og overgrepssaker mot barn blir liggende hos politiet uten at det tas videre etterforskingsskritt.
  Har statsråden iverksatt tiltak for å få oversikt over behovene for etterforskningsressurser i politiet eller andre steder for å forebygge, bekjempe vold- og overgrep mot barn, er andre tiltak iverksatt, og når vil statistikk for hvor mange tilrettelagte avhør som ender med dom foreligge?
 • Interpellasjon fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene, god samordning samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016-2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag sammen med regjeringspartiene som blant annet skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016-2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp vedtakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker. Hvordan vil justis-, beredskaps- og innvandringsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvor mange personer som har helseforsikring i Norge i dag, hvor stor økningen har vært siden 2013 og når han ser for seg at markedet for private helseforsikringer vil forsvinne?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden avvise forslaget om innføring av en karensdag som et prøveprosjekt, eller ønsker hun som Agder Høyre å svekke arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane