Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Spørjetimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til statsministeren

  USAs president uttalte på pressekonferansen etter møtet med statsministeren 10. januar om Norge og NATOs toprosentmål: 'I believe Norway will get there quite soon'. Samtidig har regjeringen innrømmet at Norge slettes ikke beveger seg i retning av NATOs toprosentmål, men at forsvarsbudsjettets BNP-andel tvert imot vil synke de neste årene. Hva var egentlig budskapet fra den norske regjeringen til USAs regjering under samtalene i Washington om Norges etterlevelse av våre NATO-forpliktelser?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Rettstilstanden innenfor EU og EØS utvikles gjennom implementering av nytt regelverk og fortolkning av allerede eksisterende regelverk i EU, herunder nytolkning av rekkevidden av grunnprinsippene om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Hvilken mulighet gir dette norske myndigheter til å utstede garantier for framtidig nasjonal handlefrihet på områder der vi avgir myndighet til EU gjennom EØS, eksempelvis knyttet til regulering av energi?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Hvor stor var endringen i kostnadsanslaget for E16 Nybakk-Slomarka fra behandling av Nasjonal transportplan (NTP) i 2013 til behandling av NTP i 2017 (i samme kroneverdi), og hvor mye av dette skyldes endring i regelverk for føring av merverdiavgift (moms)?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Det har vakt sterke reaksjoner blant togpendlere at det nå skal innføres betaling ved jernbanestasjoner det tidligere var gratis å parkere ved, og at prisen økes vesentlig ved stasjoner der det i dag er innført betaling.
  Hvilke politiske vurderinger ligger bak dette, mener samferdselsministeren det er en god ide med denne prisøkningen, og medfører det riktighet at det ved enkelte stasjoner kun vil være mulig å betale for dagparkering (ikke ukes- eller månedsparkering)?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Ved sykehusinnleggelser har sykehuset omsorgsansvaret for pasienten.
  Hva har regjeringen gjort for å sikre at pasienter med manglende talespråk og utviklingshemming får forsvarlige omsorgstjenester under sykehusopphold?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane