Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn 17 representantar frå Akershus.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (6), Arbeidarpartiet (5), Framstegspartiet (3), Senterpartiet (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Alle representantane frå same fylket høyrer til ein fylkesbenk. Som regel er det den fyrste representanten frå kvart fylke som leier fylkesbenken.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå fylkesrepresentantane

 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  USA og flere Nato-land velger å unngå å bruke det kinesiske foretaket Huawei til samfunnskritisk infrastruktur. Så seint som i dag ble det kjent av Japan allerede fra mandag av kan komme til i praksis å forby innkjøp av utstyr fra Huawei. Hva er begrunnelsen for at Norge her velger å trosse råd fra vår viktigste allierte, og har man gjort grundige analyser av de sikkerhetsmessige og ikke minst de sikkerhetspolitiske implikasjonene som tilsier at det er i norske nasjonale interesse å benytte Huawei?
 • Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Gitt de foreslåtte endringene i 2018-forsvarsbudsjettet (Prop. 16 S (2018- 2019), kuttet i 2019-forsvarsbudsjettet på 90 mill. i budsjettavtalen i Stortinget og de siste BNP-anslagene for 2018 og 2019, hva vil være forsvarsbudsjettet BNP-andel (angitt med fire desimaler) for 2018 og 2019?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Aage Jegstad (H) til samferdselsministeren

  Behandlingen av mobilitetspakkens sosiale del er inne i en kritisk fase i EU-systemet.
  Hva gjør regjeringen for å fremme norske interesser på vegtransportområdet, og hvilket handlingsrom innenfor EØS gjør det mulig å gjøre noe med f.eks. arbeidslivskriminaliteten?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Økningen i ungdomskriminalitet i Oslo sør og øst de siste to årene, samt utviklingen av enkelte gjengmiljøer, har preget oss alle og bidratt til usikkerhet blant innbyggerne. Jeg er glad for at justisministeren i september lanserte følgende fire tiltak i tillegg til en rekke andre justis- og integreringsrelaterte tiltak fra regjeringen den siste tiden: - Vurdere forbud mot medlemskap i gjenger og rekruttering til dem. - Gjøre det lettere å ta fra gjengmedlemmer pengene. - Se om det stilles for mange krav til samtykke for å ilegge ungdomsstraff. - Finne en ny type straff for kriminelle ungdommer som er strengere enn ungdomsstraff, uten å måtte sette ungdommene i fengsel. Hva mer vil statsråden gjøre for å bekjempe og forhindre ungdoms- og gjengkriminaliteten vi har sett utvikle seg i Oslo den siste tiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Kan regjeringen garantere at undertegnelse av FNs migrasjonsavtale ikke vil legge noe press på Norge, hverken politisk eller juridisk, om å endre norsk politikk på noe område, og kan regjeringen garantere at en undertegnelse ikke vil endre norsk politisk handlingsrom, hverken i dag eller i fremtiden?

Representantforslag fremma av fylkesrepresentantane