Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen.

Eksterne kontrollorgan

Delar av kontrollverksemda til Stortinget er overlatne til eksterne kontrollorgan. Dei er ekspertar på sine fagfelt. Organa er underlagde Stortinget og rapporterer til Stortinget i form av dokument.

Vis som temaark

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er det viktigaste kontrollorganet Stortinget har. Riksrevisjonen held oppsyn med pengebruken i det offentlege. Gjennom rettleiing, revisjon og kontroll passar dei på at statlege midlar og verdiar vert forvalta på ein forsvarleg måte, i tråd med vedtak og føresetnader frå Stortinget. 

Sivilombodsmannen

Sivilombodsmannen ser til at det offentlege handsamar borgarane rettmessig. Ein borgar kan klaga til ombodsmannen dersom han eller ho kjenner seg urettmessig handsama av kommune, fylke eller stat. Sivilombodsmannen har som mål å medverka til at menneskerettane vert respekterte, gjera offentlege styresmakter betre og fremja tilliten til offentleg forvaltning.

Ombodsmannen for Forsvaret

Ombodsmannen for Forsvaret passar på rettane til personellet i Forsvaret. Ombodsmannen skal syta for at ingen vert urettmessig handsama medan dei tenestegjer i Forsvaret. Personell som kjenner seg urettmessig handsama, kan klaga til ombodsmannen, som undersøkjer saka nærare.

EOS-utvalet

EOS-utvalet er Stortingets kontrollorgan for «dei hemmelege tenestene». Utvalet fører løpande kontroll med Politiets tryggingsteneste (PST), Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) og Etterretningstenesta. Kontrollen vert utført ved inspeksjonar. Utvalet handsamar dessutan klagar frå einskildpersonar og organisasjonar som meiner at EOS-tenestene har gjort urett mot dei.

Sjå òg

Regelverk for kontrollorgana på Stortinget.

Om kontrollverksemda.

Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar.


Sist oppdatert: 03.09.2015 16:34