Spørjetime

Onsdag 09. oktober 2019kl. 10.00

Munnleg spørjetime

Desse regjeringsmedlemmene vil vere til stades:
Bilete av Erna Solberg
Erna Solberg (H)
Statsminister

Ordinær spørjetime

Ordinær spørjetime startar rett etter den munnlege
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til finansministeren

  Svart på av finansministeren Siv Jensen (FrP)

  Kloden vår trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling på alle områder, vi trenger en grønn ny deal. Gjennom sommeren har det blitt enda klarere at befolkninga, og spesielt de unge, med rette er utålmodige og mener omstillinga skjer for sakte. Vi er stadig svært oljeavhengige, i en tid hvor vi skal bli oljeuavhengige. Klimarisikoutvalget slo fast at: "En ambisiøs og effektiv klimapolitikk er det viktigste grepet norske myndigheter kan ta for å møte risikoen". Ser statsråden at økte utslipp øker risikoen?
 • 2. Fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Svart på av landbruks- og matministeren Olaug Vervik Bollestad (KrF)

  Svart på på vegner av barne- og familieministeren

  Kloden trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling, vi trenger en grønn, ny deal. Da må vi sørge for at tingene vi lager er lagd for å vare lengre, men nå går det motsatt vei. Mobiltelefoner og datamaskiner varer bare i et par år før det må kastes, og det er dokumentert at elektronikk designes for å gå i stykker etter kort tid. Gjør regjeringen noe for å sikre at produktene varer?
 • 3. Fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på av kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner (H)

  I 2017 ble det gjort nødvendige endringer i opplæringslova kap. 9 A for å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Endringen har nå virket en stund, og en av erfaringene er at lærerne opplever sin egen rettssikkerhet svekket, noe både Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet har problematisert. I en rapport fra Respons Analyse sier hele seks av ti spurte lærere at deres rettssikkerhet er svekket. Deler statsråden Arbeiderpartiets og organisasjonenes bekymring for denne utviklingen?
 • 4. Fra Bersvend Salbu (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på av forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø (V)

  Svart på på vegner av klima- og miljøministeren

  Kloden trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling, vi trenger en grønn, ny deal. Klimaomstilling må skje på alle nivåer i samfunnet, både i næringslivet, det offentlige og hos den enkelte. Kommunene er viktige i dette arbeidet, og viljen er høy. Hva slags plan har regjeringen for at kommunene skal settes i stand til å nå målene om å være med og kutte klimagassutslippene med 45 pst. innen 2030?
 • 5. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Svart på av helseministeren Bent Høie (H)

  Trønder-Avisa melder 27. september at regjeringen vurderer å endre responstidsmålene for ambulansetjenesten. Til samme avis uttalte Helsedirektoratets avdelingsdirektør at "responstid alene har ikke stor betydning for overlevelse og folkehelse". Samtidig har to akuttutvalg gått inn for responstidsmål – blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling. Deler statsråden vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse?
 • 6. Fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Svart på av næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Kloden trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling, vi trenger en "grønn, ny deal". Med utgangspunkt i tall fra SSB påstår næringsministeren i Klassekampen 19. august at det pågår et grønt skifte i industrien. Han skriver: "[...] pilene for norsk industri peker oppover. Og det samtidig som det grønne skiftet er i gang." Men viser ikke tallene at veksten hovedsakelig skjer innen olje- og gassvirksomhet, altså at det ikke er uttrykk for et grønt skifte?
 • 7. Fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Svart på av næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp og gjøre at Norge og resten av verden må kutte mye mer for å holde oppvarmingen nede. Dersom verden skal nå sine klimamål, så må handelspolitikken bidra til mer kutt, og ikke være med på å undergrave målet. Er det da i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging?
 • 8. Fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Svart på av finansministeren Siv Jensen (FrP)

  Kloden vår trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling på alle områder, vi trenger en "grønn, ny deal". Petroleumsrelaterte næringer vil få mindre betydning for norsk økonomi i fremtiden om vi skal oppfylle våre mål om å holde jorden under 1,5 graders oppvarming. Noen forskere anslår at etterspørselen etter norsk olje og gass kommer til å falle mye raskere enn anslått. Hva er regjeringens plan for å sikre nye oppdrag for industrien i fremtiden, før folk kommer i fare for å miste jobbene sine?
 • 9. Fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Svart på av samferdselsministeren Jon Georg Dale (FrP)

  Kloden vår trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling på alle områder. Vi trenger en "grønn, ny deal". Innen transport har vi mange muligheter. Sosialistisk Venstreparti har gjentatt utallige ganger at hyppige nullutslippsferger må erstatte broene og tunnelene i "Fergefri E39". Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen har nylig sagt til Dagens Næringsliv at de snart vil råde samferdselsministeren til å utsette planene på enkelte av fjordkrysningene. Vil statsråden nå revurdere hele, eller deler av "Fergefri E39" i lys av fagetatens vurderinger?
 • 10. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsvarsministeren

  Svart på av forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H)

  I en pressemelding fra Forsvarsdepartementet 20. september fremkommer det at Norge fra samme dato går inn i det europeiske forsvarssamarbeidet EI2. Hva er bakgrunnen for at dette ikke er lagt frem for Stortinget til behandling som en egen sak før tilslutning?
 • 11. Fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Svart på av forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø (V)

  Svart på på vegner av klima- og miljøministeren

  Kloden vår trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling på alle områder, vi trenger en "grønn, ny deal". Klimautslippene i Norge gikk opp i 2018, ifølge de siste tallene fra SSB. Dette gjør at vi i de neste årene må kutte enda mer årlig dersom vi skal klare å nå 45 pst. kutt i 2030. Vi utsetter å ta de nødvendige klimakuttene, noe som gjør at vi i de neste årene må kutte mer på kortere tid. Kan statsråden redegjøre for hvor mye ekstra vi må kutte de årene som kommer, fordi det ikke ble kuttet i 2018?
 • 12. Fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Svart på av forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø (V)

  Kloden vår trenger en radikal miljøomstilling, vi trenger en "grønn, ny deal". Det grønne skiftet i Norge fordrer tidenes største omstilling av kompetanse. Fremtidens kompetanse må handle om hvordan vi støtter opp om næringer som nødvendige for nullutslippssamfunnet, og hvordan vi bruker kompetansen som er i oljeindustrien i dag. Hvordan legger regjeringens kompetansepolitikk til rette for at vi får til den omstillingen i Norge som er nødvendig?
 • 13. Fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Svart på av justis- og innvandringsministeren Jøran Kallmyr (FrP)

  I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål om antall bilbranner og hvor mange som er oppklart, svarte justisministeren 5. september at: "Med tiden som har vært til rådighet har det ikke vært mulig å ta ut informasjon om antall oppklarte saker og gjerningspersoner." På mitt spørsmål 14. november 2018 om det samme, antall oppklarte påtente bilbranner, til daværende justisminister lød svaret også: "Dette er mer et spørsmål om at innenfor en kort frist var det ikke mulig." Siden mitt siste spørsmål om dette har det dessverre vært flere bilbranner i Oslo, sist natt til 30. september, da fem biler brant på Ulven. Politiet mistenker at disse ble påtent, i likhet med 123 av bilbrannene i Oslo fra 2017 til 1. april 2019. Kan statsråden og departementet, når det nå er gått snart ett år siden spørsmålet først ble tatt opp, svare på om noen påtente bilbranner er oppklart og gjerningsmenn dømt?