Skriftlige innspill – Prop. 129 L (2018–2019)

Arbeids- og sosialkomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument Prop. 129 L (2018–2019) Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg).

For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til arbeid-sosial@stortinget.no senest tirsdag 15. oktober 2019, kl. 12.00. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken.


Sist oppdatert: 08.10.2019 14:07