Ingjerd Schou i digitalt møte med Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Foto: Stortinget.

Ingjerd Schou i digitalt møte med Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Foto: Stortinget.

Det internasjonale parlamentariske samarbeidet går digitalt

Koronakrisen setter ingen stopper for det omfattende samarbeidet mellom parlamentarikere i ulike land. 

– Nettopp i denne tiden er det viktig at vi som parlamentarikere står opp for demokrati og menneskerettigheter, sier leder for Stortingets delegasjon til Europarådet, Ingjerd Schou (H).    

Siden koronapandemien førte til reiserestriksjoner i de fleste land, har det ikke vært mulig å gjennomføre fysiske møter i det omfattende interparlamentariske samarbeidet. Om lag to tredeler av stortingsrepresentantene er engasjert dette arbeidet gjennom ti faste delegasjoner: Nordisk råd, Den interparlamentariske union, Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) og parlamentarikerforumene knyttet til OSSE, NATO, EFTA, Asia-Europa samarbeidet og arktiske spørsmål. 

Digitale møter  

Reiserestriksjonene har ikke lagt noe demper på mye av arbeidet som er blitt gjennomført på ulike digitale plattformer. I en tid hvor demokrati og menneskerettigheter er under press i en rekke land på grunn av innføring av fullmaktslover fra regjeringene knyttet til koronatiltak, har parlamentarikerne fått understreket sin sentrale og viktige rolle som statsmaktenes kontrollerende myndighet.

Dette gjør seg særlig gjeldende i Stortingets delegasjoner til Europarådet og OSSE, som begge har sterke mandat for å beskytte menneskerettigheter og demokrati.

Europarådet

– Vi må påse at parlamentariske prosesser blir fulgt, og at den demokratiske makten forblir i de nasjonale parlamentene. Det samme gjelder regjeringenes respekt for sine internasjonale forpliktelser, som for eksempel den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier Ingjerd Schou (H).

PACE har allerede gjennomført flere digitale møter og kommet med en rekke uttalelser. Delegasjonsleder Schou (H) har også deltatt på en internasjonalt digital konferanse i anledning 70 årsmarkering for Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

OSSE

OSSE PA-delegasjonen har ved visepresident i forsamlingen, Kari Henriksen (A), og spesialrepresentant for arktiske spørsmål, Toril Eidsheim, også deltatt på flere digitale møter hvor de har vært med på å løfte bevisstheten rundt vern av menneskerettigheter og demokratiske prinsipper internasjonalt.

– Vi har grunn til å være stolte av hvordan demokratiet fungere i Norge, også i krisetider. Stortinget tok grep for å sikre at parlamentarisk kontroll ble opprettholdt, og debatten rundt koronaloven er et godt eksempel på det, sier Henriksen.

Dette er imidlertid ikke tilfellet i alle OSSEs og Europarådets medlemsland.

– Det er derfor av stor betydning at vi opprettholder aktiv kontakt med våre kollegaer gjennom interparlamentarisk samarbeid, og deler erfaringer og nyttige eksempler fra arbeidet i våre respektive nasjonale parlamenter. Det er også viktig å vise støtte og solidaritet med kollegaer som opplever større utfordringer enn oss selv, både når det gjelder selve pandemien og de demokratiske og menneskerettslige konsekvensene av den, sier Henriksen.

Norden og EFTA

Stortinget har fulgt håndteringen av koronakrisen i de øvrige nordiske parlamenter tett, og Nordisk råd arbeider for fullt med digitale presidie- og utvalgsmøter, samt at noen saker behandles ved skriftlig prosedyre.

Også i EFTA-parlamentarikerkomiteen vil videomøter erstatte fysiske møter som er planlagt denne våren. Norge har lederskapet for EFTA-parlamentarikerkomiteen i 2020 og temaene som drøftes er knyttet til covid 19 og pandemiens betydning for EFTA-landenes økonomier, forholdet til EU, global handel og EFTAs rolle i dette. IPU, som eneste globale parlamentarikerforum, fører også en oversikt over parlamentenes koronatiltak.

Delegasjoner

Felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS
Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)
Stortingets delegasjon til Nordisk råd
Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling

Se komplett oversikt over Stortingets delegasjoner


Sist oppdatert: 10.05.2020 10:12