Den norske delegasjonen stemmer i plenum. F.v.: Kari Henriksen (A), delegasjonsleder Siv Mossleth (Sp), Sivert Bjørnstad (FrP), Torill Eidsheim (H). Åsmund Aukrust (A) og Abid Q. Raja (V) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: OSSE PA.

Den norske delegasjonen stemmer i plenum. F.v.: Kari Henriksen (A), delegasjonsleder Siv Mossleth (Sp), Sivert Bjørnstad (FrP), Torill Eidsheim (H). Åsmund Aukrust (A) og Abid Q. Raja (V) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: OSSE PA.

OSSE-parlamentarikerne setter sikkerhet og bærekraftig utvikling i sammenheng

FNs bærekraftsmål sto på agendaen da OSSEs parlamentarikerforsamling møttes i Luxembourg 4.–8. juli for å diskutere hvordan bærekraftig utvikling kan bidra til økt sikkerhet i OSSE-regionen. 

Den norske delegasjonen bidro engasjert i debatten om viktige tema som klima, terror, likestilling og pressefrihet.

Parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) vedtok 8. juli Luxembourg-erklæringen etter fem dager med intense debatter og avstemminger. Erklæringen understreker deltakerlandenes forpliktelse til å følge opp FNs 2030-agenda og de 17 bærekraftsmålene, og setter bærekraftig utvikling av våre samfunn i sammenheng med muligheten for sikkerhet, stabilitet og fred i OSSE-regionen.

Dokumentet støtter opp under vedvarende og omfattende internasjonalt samarbeid for å løse våre største utfordringer, og fremhever parlamentenes viktige rolle i dette arbeidet.

OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) er inndelt i tre tematiske komiteer: Politikk og sikkerhet, økonomi og miljø og demokrati og menneskerettigheter. Hver komité utarbeider en egen rapport, som sys sammen til den endelige slutterklæringen.

Pressefrihet og demokrati

Stortingets delegasjon til hovedsesjonen i Luxembourg deltok aktivt i de tematiske debattene og holdt et arrangement om hvorfor pressefrihet er viktig for demokrati- og samfunnsutvikling.

Arrangement om pressefrihet: f.v.: Prem Samy (RSF), Torry Pedersen (Schibsted), Siv Mossleth (Sp) og Silje Arnekleiv, internasjonal avdeling, Stortinget. Foto: Stortinget.
Arrangement om pressefrihet: f.v.: Prem Samy (RSF), Torry Pedersen (Schibsted), Siv Mossleth (Sp) og Silje Arnekleiv, internasjonal avdeling, Stortinget. Foto: Stortinget.

Norge rangeres øverst på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks for 2019, og i Luxembourg inviterte delegasjonsleder Siv Mossleth (Sp) til diskusjon om hva som kreves for å oppnå en slik posisjon.

OSSE er grunnlagt på prinsippene nedfelt i Helsingforserklæringen av 1975, der det blant annet heter at respekten for menneskerettighetene er et kritisk sikkerhetsaspekt i stabile samfunn. Luxembourg-erklæringen understreker OSSEs viktige funksjon med å fremme demokrati, rettsstatens prinsipper og menneskerettigheter.

– Kampen for å forsvare menneskerettigheter, demokrati og pressefrihet er ikke over. På disse områdene er internasjonalt arbeid like viktig som å puste for å overleve, sier Siv Mossleth (Sp).

Klimaendringer som sikkerhetsutfordring

Luxembourg-erklæringen oppfordrer innstendig OSSE-landenes parlamenter og regjeringer til å legge til rette for ratifisering av Parisavtalen om klimaendringer, og til å oppfylle forpliktelsene til å redusere klimagassutslipp.

Delegasjonsmedlem Torill Eidsheim (H) er nylig utnevnt til spesialrepresentant for arktiske spørsmål i OSSE PA. Hun knytter sitt arbeid opp til debatten i forsamlingen om klimaendringer som en sikkerhetsutfordring.

– Klimautfordringene er globale. De fleste har sett det med selvsyn. Men i Arktis ser man en selvgenererende effekt. Endringene skjer dobbelt så raskt her. Dette gir oss nye utfordringer som trenger oppmerksomhet og forståelse. Det gleder meg å se engasjementet blant mine kollegaer i OSSE PA, og jeg har stor tro på at styrken i vårt samarbeid vil kunne være et viktig bidrag for vår felles fremtid – om vi bruker det klokt! sier Torill Eidsheim.

Fremmedkrigere og kampen mot terror og ekstremisme

OSSE PA etablerte i 2017 en adhoc anti-terrorkomite, der Abid Q. Raja (V) er medlem. Komiteens resolusjon, som ble inkludert i Luxembourg-erklæringen, ber alle parlamenter og regjeringer om å svare på utfordringen fra fremmedkrigere som returnerer til sine opprinnelige hjemland.

Abid Q. Raja (V) snakker om anti-terrorkomiteens arbeid. Foto: OSSE PA.
Abid Q. Raja (V) snakker om anti-terrorkomiteens arbeid. Foto: OSSE PA.

– Etter intens jobbing i over ett år har vi fått vedtatt en resolusjon om fremmedkrigere; om de som returnerer, fengselsstraffer, om situasjonen til kvinner og barn, re-integrering og ikke minst hvordan vi best kan lykkes med integrering over tid. Det har vært veldig lærerikt å bryne seg på de kulturforskjellene det er mellom oss nordiske land og for eksempel USA, Russland og landene i Øst-Europa. Sammen står vi uansett mye sterkere i kampen mot ekstremismen, og jeg opplever at OSSE-landene begynne å bli samkjørte om problematikken og løsningene, sier Abid Q. Raja.

– Nå starter den lange jobben med å implementere resolusjonens punkter i staters praktiske politikk. Vi har ikke noe annet valg enn å gjøre alt vi kan for å integrere, for å lykkes mot ekstremisme. Norge leder an og viser vei med det vi gjør hjemme, særlig med vår lovgiving hvor vi ligger i forkant, legger han til.

Parlamentenes rolle

Luxembourg-erklæringen anerkjenner parlamentenes avgjørende rolle i å promotere bærekraftig utvikling, sikkerhet og samarbeid. Dette gjør de ved å vedta relevant lovgivning, utføre sin kontrollfunksjon, ratifisere internasjonale avtaler, vedta budsjetter og sette behovet for å overholde internasjonale forpliktelser på dagsorden. 

Kari Henriksen (A) er visepresident i forsamlingen, og uttaler:

– I flere land ser vi politikk som truer likhet, likeverd og fred. En skummel utvikling. Våre representanter fra Norge gjør en viktig jobb for å vise at menneskerettigheter er mer enn fine ord på papir. De krever handling i alle lands parlamenter.

Les om Luxembourg-erklæringen og se bilder og video fra sesjonen

Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling


Sist oppdatert: 10.07.2019 10:29