Nordisk råds president Michael Tetzschner. Foto: Auðunn Níelsson/norden.org

Nordisk råds president Michael Tetzschner. Foto: Auðunn Níelsson/norden.org

Kan havet reddes?

Hva kan vi gjøre for å redde havet? Det spørsmålet sto øverst på agendaen under Nordisk råds møter og temasesjon i Akureyri på Island 9.–10. april.

Havet er et spesielt prioritert område i det nordiske samarbeidet i år, under Norges presidentskap i Nordisk råd. I det norske programmet for 2018 står det blant annet at presidentskapet skal arbeide for at de nordiske landene sammen er pådrivere for en «regulert og bærekraftig utnytting av ressursene i havet».

Nordisk råds president Michael Tetzschner påpeker at alle de nordiske landene er havnasjoner, og at havet er uhyre viktig for mange nordboeres levebrød. Han understreker betydningen av klare internasjonale regler nå som skipstrafikken i de nordlige farvannene blir stadig livligere.

Michael Tetzschner om havet på YouTube

Havet stod på dagsordenen i flere sammenhenger under temasesjonen. Presidiet og alle de fire utvalgene i Nordisk råd hadde havrelaterte spørsmål på bordet.

Temadebatt om hav

Utgangspunktet for debatten var delmål 14 i Agenda 2030, som handler om havmiljøet. Debatten ble ledet av Nordisk råds president Tetzschner og visepresident Martin Kolberg, og den norske delegasjonen deltok aktivt.

Ingalill Olsen var talsperson for utvalget for et bærekraftig Norden og la vekt på en bærekraftig forvaltning av havets ressurser.

– Vi må eliminere det fisket som er ulovlig, uregulert og urapportert. For å kunne høste av havets rikdommer i et generasjonsperspektiv er det viktig at verdenshavene ikke forurenses. Så vi må sørge for at vi får kontroll over plasten og her har Nordisk råd et felles ansvar, sa Olsen under debatten.

Ruth Grung, talsperson for utvalget for vekst og utvikling, trakk frem hvordan vi Norden også kan bidra til å oppfylle delmål 2, utrydde sult. Fiske og oppdrett kan skaffe sunn og proteinrik mat til en stadig voksende verdensbefolkning.

Hvordan havet påvirker vår helse var utgangspunktet for Bente Stein Mathisens innlegg, leder av utvalget for velferd i Norden. Når det gjelder fiskeoppdrett er det viktig å skape en så holdbar produksjon som mulig, herunder å redusere bruken av antibiotika. Her kan vi i Norden dra nytte av Norges erfaringer og ikke minst formidle gode løsninger til andre land og regioner.

Heidi Greni, som også sitter i utvalget for et bærekraftig Norden, viste til hvor viktig hav og fiske er for noen av verdens fattigste. Bortfall av fiske kan komme til å drive mange på flukt for å overleve.

– Når vi ser hvordan det moderne samfunnet har utfordret havet med plastikk, CO2 og forurensinger generelt så er det veldig viktig at hele verden fokuserer på havet og også vi i Norden, sa Solfrid Lerbrekk til slutt i debatten.

Les også om andre saker fra møtene i Akureyri

Om temasesjonen

Nordisk råd arrangerer temasesjon i april hvert år, med et spesifikt tema hver gang. Rådet, som er et parlamentarisk samarbeidsorgan, har 87 medlemmer fra alle fem nordiske land samt Grønland, Færøyene og Åland. Norge stilte med 20 stortingsrepresentanter.

Stortingets delegasjon til Nordisk råd.


Sist oppdatert: 11.04.2018 12:32