Grunnlovsforslag om menneskerettigheter

22. mai avga Stortingets presidentskap innstilling om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av grunnlovsforslag om menneskerettigheter som ble vedtatt 13. mai. Innstillingen blir behandlet i Stortinget 27. mai.

4. november-grunnloven, forsiden
Grunnloven av 4. november 1814. Foto: Stortinget.

En rekke forslag om å styrke menneskerettighetene i Grunnloven ble vedtatt i Stortinget 13. mai 2014. Det ble samtidig truffet følgende vedtak:

«Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger til bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012 som angår bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd- og paragrafnummerering.»

22. mai avga presidentskapet innstilling med forslag til vedtak om redigert versjon av kapittel E og F i Grunnloven.

Les innstillingen fra presidentskapet.

Se oversikten over grunnlovsforslag om menneskerettigheter som ble vedtatt 13. mai (pdf).

Se første og andre del av stortingsmøtet 13. mai i vårt videoarkiv.

Les referatet fra stortingsmøtet 13. mai.

Bakgrunn

Det er blitt avgitt innstilling til disse grunnlovsforslagene:

Grunnlovsforslagene ble behandlet i Stortinget tirsdag 13. mai.

Som bakgrunn for forslagene kan det nevnes at Stortingets presidentskap 18. juni 2009 nedsatte et utvalg med det oppdrag å «utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang.»

Menneskerettighetsutvalget avga rapport i desember 2011.

Grunnlovsendringer må vedtas med 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes.

Historikk

11. mars 2013 holdt Stortinget seminar om grunnlovsfesting av menneskerettigheter.

Arbeidet med Menneskerettighetsutvalgets rapport

Overleveringen av Menneskerettighetsutvalgets rapport


Sist oppdatert: 22.05.2014 18:24