EU/EØS-nytt - 6. mai 2021

Ønsker ikke Storbritannia med i Luganokonvensjonen | Ny kontrollmekanisme for statsstøtte fra tredjeland | Genredigering: Kommisjonen vil ha nytt regelverk | Svensk sak om studiestøtte i EU-domstolen | Hvitvaskingspakken – og mulig nytt byrå – utsatt | Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Ønsker ikke Storbritannia med i Luganokonvensjonen

Kommisjonen anbefaler å avslå Storbritannias søknad om å bli med i Luganokonvensjonen 2007, som regulerer grensekryssende sivile og kommersielle tvister. Kommisjonen begrunner avgjørelsen med at Storbritannia ikke lenger er en del av det indre marked, og at Haagkonvensjonene er det naturlige rammeverket for et fremtidig sivilrettslig samarbeid mellom EU og Storbritannia. En avgjørelse om å la Storbritannia delta i konvensjonen må støttes av et kvalifisert flertall blant medlemslandene i EUs ministerråd, og må også godkjennes av EFTA-landene, som er likeverdig part til konvensjonen. Sveits er foreløpig det eneste deltakerlandet i Luganokonvensjonen som formelt har varslet sin støtte til at Storbritannias tiltrår som selvstendig part, mens Island og Norge tidligere har uttrykt støtte til britisk deltagelse.

Ny kontrollmekanisme for statsstøtte fra tredjeland

Europakommisjonen har lansert et forslag til ny forordning for å hindre konkurransevridende effekter av statsstøtte fra tredjeland til aktører som er aktive i det indre markedet. Investeringer og satsninger fra statskontrollerte selskaper i Kina har gitt både økonomiske og sikkerhetsmessige bekymringer, og danner en stor del av bakgrunnen for forslaget, selv om Kina ikke nevnes eksplisitt. Forslaget inneholder tre nye verktøy, som innebærer at Kommisjonen i større grad enn tidligere kan bekjempe virkningene av konkurransevridende statsstøtte fra tredjeland. Ifølge det nye forslaget, kan Kommisjonen på eget initiativ iverksette undersøkelser og kontroll knyttet til statsstøtte fra ikke-medlemsland. Det innføres også en notifikasjonsplikt ved fusjoner og oppkjøp og ved offentlige anskaffelser over en viss størrelse. Selskaper som ikke overholder notifikasjonsplikten, kan bli møtt med bøter på opptil 10 prosent av årlig omsetning. Forslaget er tilknyttet EUs oppdaterte industristrategi som også ble publisert onsdag denne uken.

Genredigering: Kommisjonen vil ha nytt regelverk

Europakommisjonen mener dagens GMO-regelverk ikke er formålstjenlig. Det er behov for ny politikk og endret regelverk for de nye formene for genteknologi, ofte kalt genredigering. Det kommer fram av en studie som ble lagt fram forrige uke. Bakgrunnen for den nye studien er EU-domstolens avgjørelse i juli 2018 om at nye former for genteknologi skal reguleres gjennom dagens strenge GMO-regelverk. Dommen var ikke i samsvar med hvordan regelverket ble tolket i flere EU-land, og Rådet ba derfor Kommisjonen om å avklare handlingsrommet. Kommisjonens studie vil bli fulgt opp av en åpen høring. Saken står også på dagsorden når EUs landbruksministre møtes i slutten av mai.

Svensk sak om studiestøtte i EU-domstolen

EU-domstolen har behandlet en rekke saker om hvilke tilknytningskrav det kan stilles for at barn av vandrende arbeidstakere og grensearbeidere skal ha rett til studiestøtte. For tiden behandler EU-domstolen en svensk sak om utbetaling av studiestøtte til barn av en vandrende arbeidstaker. Den danske regjeringen vil støtte den svenske Studiestödsnämnden, siden dommen kan få konsekvenser for Danmark. Spørsmålet gjelder blant annet om det kan stilles krav knyttet til søkerens, i dette tilfelle barnets, egen tilknytning til landet. EFTAs overvåkingsorgan mener de norske reglene om tilknytningskrav for å få støtte til utenlandsstudier for arbeidstakere fra andre EØS-land og deres familier ikke er i tråd med EU-retten. Norske myndigheter har tilbakevist dette, og har meddelt ESA at de ikke vil endre reglene. Det er uavklart om ESA vil ta Norge inn for EFTA-domstolen.

Hvitvaskingspakken – og mulig nytt byrå – utsatt

Europakommisjonen skulle etter planen legge fram ny lovgivning om hvitvasking 12. mai. Lovgivningspakken er nå utsatt, og vil trolig bli lagt fram 6. juli. Finansmarkedsmeldingen, som for tiden er til behandling i Stortinget, omtaler den kommende lovgivningen. Det vises til at forslag om styrket felles lovgivning og felleseuropeisk tilsyn vil være vesentlige for norske interesser. Hvitvaskingsskandalene i Europa er noe av bakgrunnen for at Kommisjonen vil styrke tilsynet på EU-nivå, mest sannsynlig gjennom et nytt byrå. Denne uken åpnet EUs ombudsmann en undersøkelse av EUs banktilsyns håndtering av hvitvaskingsskandalene i Danske bank og Pilatus Bank (Malta).

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

EUs vitenskapskomité for helse, miljø og nye risikoer (SCHEER) har publisert sin sluttrapport om helserisiko knyttet til e-sigaretter, og konkluderer med at den i stor grad er «moderat». Komiteen mener det er svake bevis for argumentet om at e-sigaretter er et effektiv hjelpemiddel for å få røykere til å slutte, og at det finnes moderate bevis for at e-sigaretter er en inngangsport til røyking for unge mennesker. Ifølge komiteen er det behov for mer forskning knyttet til langsiktige helseeffekter. Komiteen kritiseres for hvilke studier som er inkludert i rapporten, og for at funnene bryter med annen forskning på området. Kommisjonen skal i løpet av 2021 legge fram et forslag for å revidere tobakksdirektivet, hvor det blant annet vil bli vurdert om e-sigaretter skal behandles på samme måte som tradisjonelle sigaretter. Dagens tobakksdirektiv, fra 2014, er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Folkehelseinstituttet skal innen sommeren legge fram en første delrapport om helserisiko ved bruk av e-sigaretter.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Europaparlamentets plenumsmøte 26. - 29. april: covid-19-sertifikat, godkjenning av avtalen mellom EU og Storbritannia og rettsstatssituasjonen på Malta – innrapportering fra Per S. Nestande, Stortingets Brussel-kontor.

Trygdeytelser : retten til å beholde kontantytelser ved kortvarig opphold i en annen EØS-stat – pressemelding fra EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse til Høyesterett i NAV-saken. EFTA-domstolen konkluderer med at norsk praksis har vært feil siden 1994.

EU-ministre diskuterer fremtidens landbruk – rapport fra matråden og landbruksråden ved EU-delegasjonen.

EEA EFTA Comment on the Eurovignette Directive – kommentar sendt til EU-institusjonene i forbindelse med sluttforhandlingene (trilog) om forslaget til endring av et direktiv om veibruksavgifter. Direktivet kan påvirke handlingsrommet for norsk bompengepolitikk.

The Jon Bing Memorial Seminar 2021 – tema er Europakommisjonens forslag om kunstig intelligens. Arrangert av Senter for Rettsinformatikk, UiO, 25. mai.

EUs varslede karbontoll kan skade europeisk industri i arbeidet mot karbonlekkasje – felles brev fra LO, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Industri og NHO til regjeringen.

Denmark's Recovery and Resillience Plan – den danske regjeringens økonomiske plan for gjenoppbygging etter pandemien, sendt Europakommisjonen for godkjenning.

The von der Leyen Commission : on trial again – kommentar av Georg Riekeles, European Policy Centre: «When the dust finally starts settling from the COVID-19 crisis, von der Leyen will have to refocus on her original agenda. Will she deliver? 

The six policy priorities of the von der Leyen : Commission State of play in spring 2021 – halvårlig oversikt fra Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS).

European Green Deal Barometer 2021 – fra Institute for European Environmental Policy (IEEP) og GlobeScan: «the first survey of its kind, providing a snapshot of the views of nearly 300 sustainability experts on the progress made in implementing the European Green Deal».

Hydrogen4EU : charting pathways to enable net zero – rapport fra et nytt partnerskap mellom forskningsinstitusjoner, blant andre Sintef, og industri, blant andre Equinor og Norsk olje og gass.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth