EU/EØS-nytt - 21. mai 2021

Plenumsmøte i Europaparlamentet | Nytt forsøk på felles selskapsskatt | Retningslinjer for utvikling av EUs akvakultursektor | EU-landene vil styrke samarbeidet med Vest-Balkan | Kommisjonen evaluerer pasientrettighetsdirektivet | Strategiske rettssaker mot offentlig engasjement (SLAPP) | Framdriftsrapport om status for EØS-arbeidet

Plenumsmøte i Europaparlamentet

Europaparlamentet har hatt plenumsmøte i Brussel denne veka. Mellom anna var det debatt om oppheving av patentrettar for covid-vaksiner og om migrasjonssituasjonen i Middelhavet. Det vart gjort vedtak om å fryse godkjenningsprosedyren for investeringsavtalen med Kina og utdanningsprogrammet Erasmus+ og kulturprogrammet Kreativt Europa vart formelt godkjent. Parlamentet meiner Kommisjonen og medlemslanda reagerer for seint og for lite på interessekonfliktane knytt til den tsjekkiske statsministerens private eigarinteresser. Torsdag oppnådde medlemslanda og Europaparlamentet semje om utforminga av covid-sertifikat som skal lette reiser mellom landa i EU.

Nytt forsøk på felles selskapsskatt

Europakommisjonen har presentert sine ambisjoner om å innføre en felles selskapsskatt i EU, og vil i 2023 legge frem forslag til et fremtidig rammeverk, omtalt som Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT). EUs skatteinitiativ skal ta hensyn til arbeidet med en global skattereform som nå pågår i regi av G20/OECD, og hvor det er håp om en politisk enighet i juli. På kort sikt vil Kommisjonen foreslå mer åpenhet om hvor mye skatt enkelte store selskaper faktisk betaler, og de har vedtatt en anbefaling om nasjonal behandling av underskudd, som spesielt vil være til hjelp for små- og mellomstore bedrifter. Innføringen av en felles EU-selskapsskatt krever enstemmighet i Rådet, hvor tidligere forsøk har blitt stanset på grunn av motstand blant medlemslandene.

Retningslinjer for utvikling av EUs akvakultursektor

Europakommisjonen la 17. mai fram en visjon for utvikling av akvakultur i EU på en måte som bidrar i EUs grønne giv. Målet er å utvikle en sektor som leverer næringsrik og sunn mat med et lavt miljø- og klimafotavtrykk, som skaper økonomiske muligheter og arbeidsplasser, og blir en global referanse for bærekraft og kvalitet. Samme dag la Kommisjonen også fram en ny strategi for en bærekraftig blå økonomi, hvor det blant annet legges vekt på oppdrett av alger.

EU-landene vil styrke samarbeidet med Vest-Balkan

EUs utenriksministere har blitt enige om å styrke det strategiske og politiske samarbeidet med Vest-Balkan, blant annet for å håndtere utenlandsk påvirkning og bekjempe desinformasjon. Oppstart av medlemsskapsforhandlinger med Nord-Makedonia og Albania blokkeres av Bulgaria, men det portugisiske formannskapet håper å kunne arrangere det første forhandlingsmøtet i juni. EU vil i forhandlingene benytte den nye utvidelsesmetoden, som blant annet legger større vekt på rettsstatsprinsippene. Utenriksministrene vedtok at denne metoden også kan benyttes i medlemskapsforhandlingene med Serbia og Montenegro. Internt EU-dokument advarer om at Kina og Russland har fått økt innflytelse i regionen under pandemien. Slovenia tar over formannskapet 1. juli, og varsler et toppmøte om Vest-Balkan i oktober.

Kommisjonen evaluerer pasientrettighetsdirektivet

Europakommisjonen har igangsatt en evaluering av pasientrettighetsdirektivet. Direktivet gir EØS-borgere rett til å søke planlagt behandling i et annet EU/EØS-land, og evalueringen skal vurdere om direktivet virker i henhold til formålet. I forbindelse med evalueringen gjennomfører Kommisjonen også en høring av direktivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA gikk i 2019 til sak mot Norge om etterlevelsen av retten til å få dekket sykehusbehandling i andre EØS-land. ESA sendte tidligere i mai et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med ytterligere spørsmål i saken. Norge har frist til 7. juni med å svare på spørsmålene.

Strategiske rettssaker mot offentlig engasjement (SLAPP)

Europakommisjonen skal på slutten av året legge fram forslag til et initiativ som skal beskytte journalister og sivilsamfunn mot såkalt SLAPP (Strategic lawsuits against public participation). SLAPP omtales som «rettslig trakassering», og er grunnløse rettssaker for å stoppe journalister eller organisasjoner gjennom å innlede tidkrevende og kostbare rettsprosesser. Foreløpig er det uklart om Kommisjonens «initiativ» vil komme i form av lovgivning (direktiv eller forordning) eller et ikke-bindende forslag. Europaparlamentet arbeider for tiden med en egen rapport. I et første utkast, som ble lagt fram forrige uke, foreslås det et direktiv som etablerer minimumsstandarder. Parlamentets rapport er ment som et innspill til Kommisjonens kommende forslag.

Framdriftsrapport om status for EØS-arbeidet

EØS-komiteens halvårlige møte finner sted 28. mai. I forkant av møtet publiseres det alltid en framdriftsrapport som kort oppsummerer status for samarbeidet. Hvor mange og hva er de viktigste rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen siden sist møte? Hvor stort er det såkalte etterslepet og hva er de viktigste utestående rettsaktene? To nye rettsakter er denne gangen føyd til listen over viktige utestående sakter: fjerde jernbanepakke og endringen av AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Samferdselsnytt – fra samferdselsråden ved Norges EU-delegasjonen.

Det nationale råderum – ny dansk bok om handlingsrommet ved gjennomføring av EU-lovgivning, skrevet av fem forskere ved Aarhus universitet.

Bellonas taksonomiuke – 21.-25. mai, med ulike webinarer som ser på hva taksonomien vil bety for aktører innen blant annet industri, havbruk og shipping.

The Circular Economy Action Plan: State of Play  – webinar 26. mai arranger av EUs delegasjon til Norge: «14 months after the launch of the Circular Economy Action Plan, we look at what has been achieved so far and the initiatives in the pipeline».

Portoerklæringen – vedtatt av EUs statsledere på det sosiale toppmøtet i Porto den 7.-8. mai 2021.

När rymden kom ner till Europa – innlegg på Europakommentaren av Katrin Nyman Metcalf:  «Behovet av trafikregler i rymden ökar och rymdrätten utvecklas nu i allt snabbare takt. Det behövs regler som går längre än de principer som dagens rymdfördrag innehåller och EU är en relativt ny aktör på banan».

Council Library Guides on Artificial Intelligence – nettside med hjelp til å finne kvalitetssikret informasjon i bøker, tidsskrifter, databaser og EU-publikasjoner.

National ratification of the Own Resources Decision – Briefing fra Europaparlamentets utredningstjeneste EPRS om status per 20. mai 2021 for ratifisering av beslutningen om at Europakommisjonen skal få tilgang til egne inntekter gjennom blant annet digital skatt, karbontoll eller ETS. Riksdagen i Finland godkjente ordningen 18. mai med to-tredjedels flertall.

Defence industry cooperation in the European Union : rationale, initiatives, achievements, challenge – In-Depth Analysis fra Europaparlamentets utredningstjeneste EPRS: «Having looked at achievements in and challenges for Europe's defence industry, the paper goes on to examine the potential of the EU's new instrument, the European Defence Fund and the prospects of the French-German-Spanish future combat air system project, Europe's most ambitious joint defence programme».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket), Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen) og Per S. Nestande (internasjonal avdeling).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth