EU/EØS-nytt - 17. september 2021

Kommisjonspresidentens årstale | Andre aktuelle saker i Parlamentet denne veka | Hva skjer i EU i høst: nye forslag og strategier

Kommisjonspresidentens årstale

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen heldt sin årstale under plenumsmøtet til Europaparlamentet i Strasbourg denne veka. I den timelange tale understreka ho at EU gjennom å stå samla har lykkes med å handtere pandemien. Von der Leyen lova meir satsing på helseberedskap og fleire vaksiner til fattige land. Ho tok til orde for styrka forsvarssamarbeid, europeisk produksjon av mikrochips, at alle store land må bidra til kampen mot klimaendringar og styrking av globale verdikjedar. Sjølv om dei fleste politiske gruppene etterlyste meir merksemd på sine kjerneområder, vart talen relativt godt motteke av dei fleste gruppene, men ytre høgre var svært kritisk.

Andre aktuelle saker i Parlamentet denne veka

Kommisjonspresident von der Leyens årstale fikk mest merksemd under plenumsmøtet til Europaparlamentet. I tillegg vedtok Parlamentet resolusjonar om mellom anna om Kina, Russland og LHBTIQ-rettar og kjønnsbasert vald, og vedtok Parlamentets posisjonar om mellom anna helseberedskap, dyreforsøk og arbeidsmigrasjon.

Hva skjer i EU i høst: nye forslag og strategier

EU-høsten vil bli preget av behandlingen av saker som allerede er lagt fram av Europakommisjonen, men det vil også bli lagt fram en rekke nye lovforslag og strategier denne høsten. Vi presenterer en oversikt over et utvalg av disse nye sakene, med vekt på det som kan ha interesse for arbeidet på Stortinget.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Internal Market Scoreboard – den halvårlige resultattavlen fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Norge har økt sitt gjennomføringsunderskudd for direktiver fra 0,4% til 0,9% - totalt syv direktiver. Dette er det høyeste antallet siden desember 2014. Antallet forordninger som ikke er blitt implementert i nasjonal lovgivning i tide er økt fra 22 til 44, det høyeste antall utestående forordninger noensinne registrert i resultattavlene for Norge. ESA arbeider for tiden med 35 overtredelssaker mot Norge. For første gang gir resultattavlen også oversikt over utkast til tekniske forskriftsmeldinger sendt (notifisert) til ESA.

Energinytt uke 36 – fra Norges delegasjon til EU.

Samferdselsnytt uke 35-36 – fra Norges delegasjon til EU.

Lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten – utredning fra Arntzen de Besche Advokatfirma, skrevet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen handler om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i luftfarten for besetningsmedlemmer med ulik grad av tilknytning til Norge. Den identifiserer også problemstillinger som er aktuelle for norske myndigheters handlingsrom.

5th EU-Norway Energy Conference – arrangeres på nett 1. oktober som et samarbeid mellom Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen. Med energikommissær Kadri Simson og olje- og energiminister Tina Bru.

Carbon capture and storage in hard-to-abate sectors : The Norway-EU industrial partnership – webinar 30. september arrangert av Olje- og energidepartementet og Centre for European Policy Studies (CEPS).

Hydrogen Project Visualisation Platform – publisert av ENTSO-G. En database over hydrogenprosjekter i Europa.

2021 Strategic Foresight Report – fra Europakommisjonen. Den andre årlige strategiske fremsynsrapporten om EUs kapasitet og frihet til å handle. Den presenterer et tverrfaglig perspektiv på EUs åpne strategiske autonomi.

Förhandsavgöranden av EU-domstolen 1995–2020 : genomslag och betydelse i Sverige – Sieps-rapport, skrevet av Ulf Bernitz: «svenska domstolar har utrymme att vända sig till EU-domstolen oftare, vilket skulle ge dem större möjlighet att påverka EU-rättens utveckling».

Eurobarometer – State of the Union – opinionsundersøkelse gjort på oppdrag av Europapoarlamentetet for å belyse EU-borgernes meninger om noen av de viktigste prioriteringene for EU i dag.

Ten composite indices for policy-making – oversikt fra Europaparlamentets utredningstjeneste EPRS: «Evidence and data are key to policy-making, in particular when it comes to setting priorities, mitigating negative impacts and finding the best possible trade-offs. The information in this publication is geared towards supporting policy-makers by providing sources of data and identifying the possible biases built into them».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth (stortingsbiblioteket), Per S. Nestande (internasjonal avdeling) og Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth