EU/EØS-nytt - 1. september 2021

Hva har skjedd i sommer: nye forslag | Hva har skjedd i sommer: pågående saker | Hva har skjedd i sommer: ESA og domstolene

Hva har skjedd i sommer: nye forslag

Vi omtaler et utvalg sentrale nye forslag som er lagt fram i EU i sommer, og som kan være relevant for arbeidet i Stortinget: EUs klimapakke, nye kriterier i EUs taksonomi, bærekraftig finansiering, hvitvaskingspakken og EUs rettsstatsrapport. Sakene omtales kort, med lenker til videre lesing.

Hva har skjedd i sommer: pågående saker

Vi omtaler status for et utvalg pågående saker i EU. Dette er saker hvor Rådet og Europaparlamentet har blitt enige eller vedtatt sine posisjoner: felles medisinsk vurdering av nye legemidler, eurovignettdirektivet, helseberedskapspakken, og luftromsreformen. I tillegg omtaler vi status for behandlingen av minstelønnsdirektivet og likelønnsdirektivet. Utvalget er gjort ut fra en vurdering av hva som kan være relevant for arbeidet i Stortinget. Sakene omtales kort, med lenker til videre lesing.

Hva har skjedd i sommer: ESA og domstolene

Vi omtaler et utvalg saker knyttet til EFTAs overvåkingsorgan ESA (innreiserestriksjoner, pasientrettigheter, sivilprosess), EFTA-domstolen (bosteds- og nasjonalitetskrav) og EU-domstolen (yrkeskvalifikasjoner, prinsippet om rettskraft, etterretningstjenesteloven). Saker som har fått bred omtale i norske media er ikke med i utvalget. Sakene i EU-domstolen er valgt ut fra at det er saker hvor Norge har hatt innlegg i domstolen. Sakene omtales kort, med lenker til videre lesing.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Utenriks- og sikkerhetspolitiske holdninger i valgåret 2021 – rapport fra NUPI.

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning for norske interesser – bok utgitt av Civita, redaktør Jan Erik Grindheim: «boken er en introduksjon til hvordan en generasjon født etter 1994 ser på EØS-avtalen med nye øyne».  

Svalbard og fiskerettigheter: Second Note Verbale to Norway – sendt fra EU til Norge 28. juni.

ESAs årsrapport 2020 – en gjennomgang av EFTAs overvåkingsorgans saker innen ESAs arbeidsområder: indre marked, konkurranseregler og statsstøtte. Den gir også en oversikt over saker i EFTA- og EU-domstolen hvor ESA har interesse.

EUs landbrukspolitikk frem til 2027 – rapport fra matråden og landbruksråden ved den norske EU-delegasjonen om enigheten mellom Europaparlamentet og Rådet om en politisk avtale om den felles nye landbrukspolitikken (CAP).

EUs skogstrategi frem til 2030 – rapport fra landbruksråden ved den norske EU-delegasjonen. Skogstrategien ble lagt fram 16. juli og er en viktig del av EUs grønne giv.

Samferdselsnytt: Klar for 55 – nyhetsbrev fra samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen, som omhandler «Klar for 55»-lovpakken: oversikt over forslagene, foreløpige reaksjoner og videre prosess.

Halvårsrapport om klima og miljø – rapport fra miljørådene ved den norske EU-delegasjonen.

Kommunal- og regionalpolitikk – nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråden ved den norske EU-delegasjonen.

EFTAs halvårlige EØS-seminar – 14. september. En innføring i hvordan EØS-avtalen fungerer. Seminaret strømmes.

Fem ting du bør vite om EØS-rett – webinar 16. september med professor Finn Arnesen og advokat Hilde K. Ellingsen, arrangert av Juridika.

ESA og "Oslo-modellen" : begrensning av underleverandørkjeder i offentlige anskaffelser – webinar 2. september. Europarettslunsj, Senter for Europarett UiO, innledning fra Trygve Harlem Losnedahl.

Departementenes EØS-arbeid – rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe. På bakgrunn av NAV-saken, ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å undersøke hvordan departementene kan jobbe bedre med EØS-saker. Forholdet til Stortinget behandles ikke i rapporten, siden det er «på siden av arbeidsgruppens mandat, og krever dessuten en grundigere utredning enn det rapportens rammer tillater».

Oversikt over vedtatte og foreslåtte EU-rettsakter med antatt EØS-relevans – halvårlige oversikter fra Utenriksdepartementet.

Økonomiske gevinster ved EU-medlemskab – analyse av den danske tenketanken Kraka og Deloitte: «I denne analyse undersøger vi effekten af EU-medlemskab ved at sammenholde den økonomiske udvikling i lande, som indtræder i EU på et givet tidspunkt, med udviklingen i sammenlignelige lande, der hverken er med i EØS eller EU på samme tidspunkt, men har forskellige former for handelsaftaler med EU. Sammenligningen sker i en årrække før og efter indtrædelse i EU».

EU-krav på proportionalitet förändrar myndigheters roll – Europakommentaren, innlegg av Henrik Wenander, Centrum för europaforskning, Lunds universitet.: «Makten hos politiker och förvaltning har begränsats genom domstolarnas möjlighet till kontroll och europarätten har helt enkelt förändrat förutsättningarna för den offentliga maktutövningen i Sverige och andra nordiska länder».

Taming the giants: The DMA/DSA package – artikkel i Common Market Law Review 4/2021, om digitale plattformer og Europakommisjonens forslag til Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA).

The European Commission's new pact on migration and asylum – overordnet konsekvensanalyse fra Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS).


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth, Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Lars Hallvard Kvarsnes (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth