Samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med endringsbestemmelser knyttet til eksisterende regler om samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater.

Europakommisjonen la 11. september fram forslag til en beslutning om som vil endre en eksisterende beslutning om styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater. Kommisjonen skriver i forslaget at formålet med endringene er å styrke kapasiteten, effekten og effektiviteten til de offentlige arbeidsformidlingene gjennom å etablere en plattform for å identifisere og sammenligne god praksis og fremme et system for gjensidig læring.

Det skal dessuten sikre flere muligheter til å utvikle innovativ og erfaringsbasert politikk. Samarbeidet i nettverket skal supplere annet samarbeid, blant annet programsamarbeidet på dette området.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 26.09.2019 12:50 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2019)620