Referatsaker

Storting tysdag den 12. november 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (49)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Solveig Skaugvoll Foss, Karin Andersen og Audun Lysbakken om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død
  Dokument 8:11 L (2019-2020)

  Foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen

 • 2. (50)

  Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)
  Prop. 12 L (2019-2020)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen

 • 3. (51)

  Prop. 1 S Tillegg 1-2 (2019-2020) Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020

  Foreslås sendt finanskomiteen

 • 4. (51)

  Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1-2 (2019-2020) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2019-2020). Nye romertall i Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020), som ikke ble fordelt i Innst. 1 S (2019-2020), fordeles til komiteene slik:

 • 5. (51)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020) Romertallene II, III, IV og V

  Foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen

 • 6. (52)

  Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR)
  Prop. 11 LS (2019-2020)

  Foreslås sendt justiskomiteen, unntatt B, som foreslås sendt justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 7. (53)

  Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO
  Meld. St. 6 (2019-2020)

  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen