Referatsaker

Storting tysdag den 05. november 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (37)

  Statsministerens kontor melder at

  Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
  Lovvedtak 1 (2019-2020)

  - er sanksjonert under 01.11.2019

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (38)

  Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)
  Prop. 10 L (2019-2020)

  Foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen

 • 3. (39)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn
  Dokument 8:7 S (2019-2020)

  Foreslås sendt energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 4. (40)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser
  Dokument 8:8 S (2019-2020)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 5. (41)

  Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394
  Prop. 8 LS (2019-2020)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen, unntatt B, som foreslås sendt familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 6. (42)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2019

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 7. (43)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)
  Prop. 7 S (2019-2020)

  Foreslås sendt næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 8. (44)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Jenny Klinge om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet
  Dokument 8:6 S (2019-2020)

  Foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen

 • 9. (45)

  Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)
  Prop. 9 L (2019-2020)

  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen