Referatsaker

Storting måndag den 30. september 2019 kl. 13.00
(Dagsorden)
 • 1. (425)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019
  Prop. 138 S (2018-2019)

  Foreslås sendt finanskomiteen

 • 2. (426)

  Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)
  Prop. 137 L (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 3. (427)

  Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)
  Prop. 142 L (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 4. (428)

  Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)
  Prop. 139 L (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 5. (429)

  Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)
  Prop. 141 L (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 6. (430)

  Opphevelse av omstillingslova
  Prop. 136 L (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen

 • 7. (431)

  Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018
  Prop. 140 S (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 8. (432)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring
  Dokument 8:185 S (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen