Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

T

 • talarrekkjefylgje

  Stortingets forretningsorden gjev reglar for korleis debattane skal ordnast – talarrekkjefylgje, taletid, fordeling av tid mellom partigruppene og så vidare. Dei minste partigruppene får relativt sett lengre taletid enn dei største.
 • ting

  forsamling av folkevalde som praktiserer sjølvstyre. Stammar frå det norrøne ordet þing. Folkeleg ord for Stortinget (å sitja på tinget).
 • tre saman

  Stortinget trer saman (har sitt fyrste møte) den fyrste kvardagen i oktober. I valår skjer konstitueringa om lag ei veke seinare. Når Stortinget har valt ein president og fem visepresidentar, erklærer presidenten Stortinget for lovleg konstituert.
 • trontaledebatten

  debatt om den årlege trontalen, som Kongen les opp ved den høgtidlege opninga av Stortinget, og som inneheld programfråsegna frå regjeringa for komande år.
 • trontalen

  vert lesen opp av Kongen ved den høgtidlege opninga av Stortinget. Talen inneheld programfråsegna frå regjeringa for komande år. Trontalen vert debattert i Stortinget.