Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

K

 • kabinettsspørsmål

  når ei regjering stiller kabinettsspørsmål på ei sak, inneber det at ho vil gå av dersom stortingsvedtaket går imot regjeringa.
 • koalisjonsregjering

  regjering som er samansett av medlemer frå to eller fleire parti.
 • konstituering

  Stortinget trer saman (har sitt fyrste møte) den fyrste kvardagen i oktober. I valår skjer konstitueringa om lag ei veke seinare. Når Stortinget har valt ein president og fem visepresidentar, erklærer presidenten Stortinget for lovleg konstituert.
 • konstitusjon (forfatning)

  rettsleg ordning som dannar grunnlaget for korleis ein stat skal styrast. Grunnlova (nedskrivne konstitusjonelle reglar) er ein viktig del av forfatninga vår, men det er òg rettsreglar som er komne til gjennom politisk praksis over lengre tid (konstitusjonell sedvanerett).
 • konsultasjon

  møte der ein søkjer råd eller rettleiing.
 • kontrasignatur

  medunderskrift. Statsrettsleg er kontrasignaturen den underskrifta som ein minister (statsråd) set på lover, forskrifter, utnemningar og anna, i tillegg til underskrifta til statsoverhovudet. Kontrasignaturen er vanlegvis ein føresetnad for at det aktuelle dokumentet skal vere gyldig.
 • KrF

  vanleg forkorting for Kristeleg Folkeparti (1933).