Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

H

 • H

  vanleg forkorting for Høgre (1884).
 • heimfallsrett

  heimfall er eit juridisk omgrep som vert brukt om tilfelle der eigedom «fell tilbake» vederlagsfritt til den opphavlege eigaren; normalt det offentlege i form av staten eller krona.
 • hemmeleg møte

  presidenten kan føreslå forhandlingar for lukka dører. Det er forsamlinga sjølv som avgjer om møtet skal vera lukka. Dette skjer svært sjeldan.
 • høgtidleg opning (opning)

  den høgtidlege opninga av Stortinget skjer vanlegvis dagen etter konstitueringa i byrjinga av oktober. Kongen les opp trontalen, som inneheld programfråsegna frå regjeringa for det komande året, og ein statsråd les meldinga om tilstanden i riket.
 • høyring

  møte der komiteen hentar inn informasjon om ei sak frå departement, organisasjonar eller andre involverte partar. Alle høyringar er normalt opne for publikum. Komitéhøyring: høyring i ein fagkomité i samband med arbeidet med ei sak. Kontrollhøyring: høyring i samband med spesielle saker som vert granska.
 • høyringsbrev

  eit brev til involverte partar der departementet bed om fråsegn om ei sak som er under arbeid.