Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

E

  • etat

    ei forvaltningseining (administrasjon) innanfor eit fagområde, underlagd eit departement, til dømes Nav og Arbeidstilsynet, som ligg under Arbeids- og sosialdepartementet.
  • EU

    Den europeiske union (EU) er eit politisk og økonomisk forbund av 28 statar hovudsakleg i Europa.
  • EØS-avtalen

    regulerer samhandel og andre økonomiske forhold mellom EU og EFTA-land. Avtalen inneber at EFTA-landa som har slutta seg til avtalen, deltek på lik line med EU-landa i den indre marknaden. Dermed underordnar dei seg EUs reglar om konkurranse og dei fire fridomane – fri utveksling av varer, tenester, personar og kapital.