Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal

Prop. 80 S (2011-2012), Innst. 289 S (2011-2012)

Status

Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 15.05.2012 Innst. 289 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i kortversjon

  Etter forslag fra regjeringen har Stortinget vedtatt at bompengeselskap får løyve til å krevje inn bompengar til delvis finansiering av utbygginga av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal. Kostnadene for prosjekta er rekna til totalt 1.250 mill. kroner, og er føresett finansiert med 50 pst. statlege midlar og 50 pst. bompengar. Trafikkopning for tunnelen er planlagt innan årsskiftet 2014/15 og opning av brua er planlagt sommaren 2015.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar

  Slik stemte representantene

  Behandling og tilråding

  Tilråding levert 15.05.2012

  Behandla i Stortinget: 31.05.2012