Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser

Dette dokument

  • Representantforslag 8 S (2019–2020)
  • Frå: Åslaug Sem-Jacobsen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen
  • Sidetal: 2

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er ved ny forskning dokumentert høy forekomst av psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem (jamfør forskningsrapport fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved NTNU om psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner fra 2015). Tre av fire barn i barnevernsinstitusjoner og halvparten av barn i fosterhjem har psykiske lidelser. Samtidig er det indikasjoner på at helsetilbudet til denne gruppen er utilstrekkelig. Kun 25 prosent av ungdommene på institusjon oppgir at de har vært i kontakt med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Mange flyttinger og manglende døgnplasser i BUP er en kjent utfordring.

Forslagsstillerne vil vise til at Barneombudet i flere år har tatt opp behovet for at barnets behov og psykiske helse kartlegges grundig før plassering i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Barneombudet har også fremhevet at barn i barnevernet ofte får dårligere oppfølging enn andre når det gjelder mat, hygiene, tannhelse, somatiske helseundersøkelser og så videre. Barnevernslovutvalget (NOU 2016:16, Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse) foreslo utredning av en «barnevernhelsereform» for å bedre samordningen mellom barnevern og psykiske helsetjenester og tilrådde enkelte lovendringer. I regjeringens høringsutkast til ny barnevernslov foreslås ingen slike endringer. Regjeringen vurderer i høringsutkastet at det ikke er nødvendig å regulere helsehjelp i barnevernsloven, og at det heller ikke er hensiktsmessig med en lovfestet plikt til å inngå samarbeidsavtaler.

Forslagsstillerne mener at med en så høy forekomst av psykiske lidelser blant barn i barnevernet må det sikres rutiner slik at både psykisk og somatisk sykdom og barnets behov for spesiell oppfølging og behandling kan bli avdekket allerede ved omsorgsovertakelse. En helseundersøkelse med kartlegging av både somatisk og psykisk helse bør skje i forkant av en begjæring om tvangsvedtak, og senest etter at omsorgssituasjonen er avklart.

Forslagsstillerne mener det er nødvendig å styrke rettighetene til barn i barnevernet og sikre tidlig avdekking og utredning av hjelpebehov. Det gjelder spesielt psykisk helse, men også somatisk helse.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser.

24. oktober 2019

Åslaug Sem-Jacobsen

Kjersti Toppe

Marit Knutsdatter Strand

Heidi Greni

Per Olaf Lundteigen