Representantforslag om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren

Dette dokument

  • Representantforslag 109 S (2018–2019)
  • Frå: Arild Grande, Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande, Jonas Gahr Støre og
  • Sidetal: 2

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Daværende forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide besluttet sommeren 2014 å privatisere renholdet i forsvarssektoren. Forsvarsbygg hadde på dette tidspunktet om lag 400 ansatte renholdere. Selskapet ISS vant anbudet for alle 10 regioner, altså i hele Norge.

Kontraktene ble inngått 15. januar 2016 for fire år, med mulighet for tre års forlengelse. Fra 1. mai 2016 ble om lag 200 av renholderne i Forsvarsbygg overført til ISS i en virksomhetsoverdragelse.

Privatiseringen medførte et stort økonomisk tap for renholderne, spesielt de som var over 55 år på privatiseringstidspunktet. For flere av renholderne ble tapet i pensjonsrettigheter beregnet til mer enn 1,3 mill. kroner.

Om lag 60 renholdere reserverte seg mot å bli overført til privat aktør og ble sagt opp. De øvrige ansatte sluttet underveis i prosessen.

Både renholderne i ISS og de ansatte i Forsvaret har uttrykt stor misnøye med den nye organiseringen av renholdet, jf. FAFO-rapport 2018:32 «Når jobben settes ut på anbud – Outsourcing av renhold i Forsvaret» (november 2018).

Misnøyen skyldes ikke minst nedbemanning. Færre ansatte gir ISS større inntjening, mens renholderne får altfor høye ytelseskrav og kvaliteten på renholdet går ned. Misnøye og økt klageomfang gjelder mange regioner.

Krav om at renholderne skal være sikkerhetsklarert, har også gjort det vanskelig for ISS. Det finnes flere eksempler på at renholdere har måttet bli fotfulgt av egne sikkerhetsvakter.

Privatiseringen av renholdet har resultert i en rekke rettstvister. Høsten 2018 ble det inngått forlik mellom staten og de ansattes organisasjoner på vegne av flere av renholderne som reserverte seg, der renholdernes pensjonstap ble kompensert. En annen sak om rettighetene (bl.a. knyttet til pensjon) til renholderne som ble overført til ISS, kommer opp som ankesak for Borgarting lagmannsrett uka før påske.

Når den første kontraktsperioden på fire år nå går mot slutten (januar 2020), er det et godt tidspunkt for å «insource» renholdet i hele forsvarssektoren.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen om igjen å organisere renholdet i forsvarssektoren i Forsvarets egen regi når den inneværende kontrakten med den eksterne private leverandøren utløper i januar 2020.

28. mars 2019

Arild Grande

Anniken Huitfeldt

Martin Kolberg

Marianne Marthinsen

Leif Audun Sande

Jonas Gahr Støre

Hadia Tajik