Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Personer som på oppdrag for den norske staten har deltatt i militære utenlandsoppdrag etter 1. januar 2010, har i dag ikke rett til å anke avslag på søknad om erstatning. Dette framgår av § 55 i forsvarsloven, som Stortinget vedtok 8. juni 2016:

«Staten skal erstatte tap som er påført dem som gjør tjeneste i internasjonale operasjoner på grunn av skade eller sykdom som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon etter 1. januar 2010. Ansvaret omfatter også psykiske belastningsskader. Avgjørelsen kan ikke påklages.»

Forslagsstiller mener et slikt skille mellom skader som er påført før og etter 1. januar 2010, er urimelig.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag for Stortinget om endring av forsvarsloven § 55 for å sikre ankerett i erstatningssaker også for de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

10. april 2018

Bjørnar Moxnes