Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus

Dette dokument

  • Representantforslag 93 S (2016–2017)
  • Sidetal: 2

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er et politisk ansvar på nasjonalt plan å sikre at innbyggerne har tilgang til nødvendig akuttkirurgi om det oppstår en ulykke eller krisesituasjon. Nå står akuttkirurgien ved lokalsykehuset i Odda i fare for å legges ned.

I vurderingen av akuttkirurgien i Odda gjort av en arbeidsgruppe nedsatt av Helse Fonna, konkluderte flertallet med at akuttkirurgien burde videreføres. Da styret i Helse Fonna stemte over å utsette nedleggelsen av akuttkirurgien fram til konsekvensene var bedre utredet, var styret delt med fem for og fem mot. Forslaget ble avvist med direktørens dobbeltstemme. Nå har også styret i Helse Vest vedtatt å legge ned akuttkirurgien.

Akuttkirurgien ved Odda sykehus har opp gjennom årene berget mange liv. Om akuttkirurgien legges ned, frykter forslagsstillerne at folk ikke sikres livreddende behandling i tide. I et værhardt land kan ambulansehelikopter tidvis være umulig. Skal en skadet pasient være avhengig av å bli kjørt opptil fire timer for å komme til et sykehus hvor hjelpen venter, kan resultatet være fatalt.

Nedleggelse av akuttkirurgi ved Odda sykehus vil øke avstanden til livsbevarende behandling for folk i Odda og indre Hardanger. Det tar opptil to timer med ambulanse fra Odda sykehus til Haugesund og to og en halv time til Haukeland Universitetssykehus, mer for områdene rundt. Værforhold kan hindre luftambulansen i å komme til skadestedet. I 2015 ble 11 av 32 slike flyvninger avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær.

Å legge ned akuttkirurgien ved et lokalsykehus får mer vidtrekkende faglige konsekvenser enn at selve akuttkirurgien blir borte. Dette kommer klart fram i Legeforeningens uttalelser i et høringsnotat fra januar 2016. Der presiserer de at akuttberedskap må bestå av spesialitetene indremedisin, anestesi og kirurgi med tilgang til radiologi og laboratoriefag. En kirurg er ofte med i akuttmottak, for eksempel ved traumemottak, for å bistå indremedisiner og anestesilege. En kirurg har kompetanse til for eksempel å avdekke pågående indre skader og lignende. Kirurgene er ikke bare der for å operere, men også for å hjelpe til med at riktige diagnoser blir stilt, slik at pasienten kan få raskest mulig hjelp. Det er samspillet mellom spesialitetene som sørger for best mulig akuttbehandling. Dette svekkes om akuttkirurgien legges ned.

Samfunnet har ansvar for at akuttberedskap opprettholdes slik at alle landets borgere sikres akutt og livreddende behandling i tide. Likeverdighetsprinsippet man ønsker å opprettholde for befolkningen, faller om Odda sykehus mister akuttkirurgi.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sikre at akuttkirurgien og traumemottak opprettholdes ved Odda sykehus.

6. april 2017

Audun Lysbakken

Torgeir Knag Fylkesnes