Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om elektrifisering av Skarfjell

Dette dokument

  • Dokument 8:125 S (2015–2016)
  • Dato: 17.06.2016
  • Sidetal: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Olje- og gassfeltet Skarfjell ble funnet våren 2012 på lisensene PL418 og 378. Operatør for feltet er selskapet Wintershall.

Klimagassutslipp

Oljeindustrien har vært driveren bak den norske utslippsveksten de siste 20 årene, og den er den største utslippssektoren. Dersom man skal kutte norske utslipp av klimagasser og styre mot nullutslippssamfunnet, må man hindre nye utslipp i denne sektoren. Ved en eventuell utbygging er det viktig at 0-utslippsteknologi for varme og energiforsyning til driften av Skarfjell tas i bruk.

Statsminister Erna Solberg uttalte følgende (spørretimen 9. april 2014) den gang om mulig elektrifisering av Utsirahøyden:

«Jeg mener at utslippene fra olje- og gassvirksomheten skal ned, men jeg sier det jeg mener, at 2020 er et veldig tidlig perspektiv for å få det til, fordi investeringene nesten burde vært gjort nå hvis de faktisk skulle hatt stor effekt i 2020.»

Man estimerer at Skarfjell kan settes i drift i 2021. Per i dag er det ikke gitt at man kommer til å planlegge bruk av kraft fra land eller fornybar energi (offshore vind) ved feltutbyggingen Skarfjell. Dette til tross for at Skarfjell ligger sør-vest utenfor det allerede eksisterende feltet Gjøa i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Gjøa er elektrifisert med kraft fra land. I en studie som Engie har gjort for Skarfjells operatør Wintershall, kommer det fram at det er tilgjengelig kapasitet på 20–25 MW i kabelen knyttet til Gjøa-plattformen, og en løsning der Skarfjell knytter seg til Gjøa kan derfor være aktuell.

Innen 16. februar 2018 skal rettighetshaverne modne fram Skarfjell-funnets utbyggingspotensial og sende inn en utbyggingsplan for forekomsten til Olje- og energidepartementet (plan for utbygging og drift – PUD).

Standardkontrakter

Det er framforhandlet standardkontrakter mellom Norsk olje og gass og Norsk Industri. Slike kontrakter er produktivitetsfremmende (fjerner usikkerhet og etablerer standarder) og er kjent for norsk leverandørindustri. Det bør derfor komme pålegg overfor utbygger om å ta i bruk slike standardkontrakter ved utbyggingen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at plan for utbygging og drift (PUD) for Skarfjell-feltet sikrer kraft fra landløsning eller annen fornybar energiforsyning for kraft- og varmebehovet til driften av Skarfjell.

  • 2. Stortinget ber regjeringen pålegge bruk av Norsk olje og gass og Norsk Industri sine framforhandlede standardkontrakter når Skarfjell-feltet bygges ut.

17. juni 2016