Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2020

Dato: 03.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 3 [23:14:27]

Referat

  • 1. (168) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Siv Jensen, Terje Breivik og Hans Fredrik Grøvan om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge (Dokument 8:71 L (2020–2021))

Presidenten: Presidenten vil foreslå at representantforslagt blir behandlet etter forretningsordenens § 39 c, at det legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen.

Representanten Rigmor Aasrud har bedt om ordet.

Rigmor Aasrud (A) []: Arbeiderpartiet ser ingen grunn til at vi skal behandle denne saken etter hasteparagrafen, så vi ber om at den blir sendt til komiteen på ordinær måte.

Presidenten: Er det flere som ber om ordet til stemmeforklaring?

Nils T. Bjørke (Sp) (frå salen): Senterpartiet støttar forslaget frå Arbeidarpartiet.

Kari Elisabeth Kaski (SV) (fra salen): SV støtter også forslaget fra Arbeiderpartiet.

Hans Andreas Limi (FrP) (fra salen): For ordens skyld: Fremskrittspartiet støtter forslaget fra presidenten.

Presidenten: Da er det notert. Da går vi til votering over behandlingsmåten i referatsak nr. 168.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag om å behandle Dokument 8:71 L etter forretningsordenens § 39 c og forslaget fra Arbeiderpartiet om å sende det til komiteen på ordinær måte.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Arbeiderpartiet ble presidentens forslag bifalt med 46 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 23.16.16)

Presidenten: Dermed er presidentens forslag vedtatt.

Videre ble referert:

  • 2. (169) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Bjørnar Moxnes, Une Bastholm og Kjersti Toppe om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet (Dokument 8:72 S (2020–2021))

    Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Presidenten minner om at møtet i morgen starter kl. 9.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.