Stortinget - Møte torsdag den 7. november 2019

Dato: 07.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Referatsaker

Sak nr. 5 [14:09:28]

Referat

  • 1. (46) Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

    Samr.: Vert send kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. forretningsordenen § 45 første ledd bokstav b.

  • 2. (47) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om regulering av cruisenæringen (Dokument 8:9 S (2019-2020)).

    Samr.: Vert sendt næringskomiteen, som legg sitt utkast til tilråding fram for energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen til fråsegn før tilråding vert lagd fram.

  • 3. (48) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd (Dokument 8:10 S (2019-2020))

    Samr.: Vert sendt næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdighandsama. Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.