Stortinget - Møte torsdag den 7. november 2019

Dato: 07.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 26 S (2019–2020), jf. Prop. 138 S (2018–2019))

Sak nr. 2 [10:14:01]

Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits (Innst. 26 S (2019–2020), jf. Prop. 138 S (2018–2019))

Votering, sjå voteringskapittel

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.