Stortinget - Møte torsdag den 7. november 2019

Dato: 07.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Solfrid Lerbrekk vil fremsette et representantforslag.

Solfrid Lerbrekk (SV) []: Eg har gleda av å setja fram eit representantforslag på vegner av representantane Audun Lysbakken, Karin Andersen, Solveig Skaugvoll Foss og meg sjølv om omgåande innføring av vidare rett til pleiepengar i perioden etter barnets død.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.