Stortinget - Møte tirsdag den 15. oktober 2019

Dato: 15.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:05]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020 (Innst. 1 S (2019–2020))

 • Sak nr. 2 [10:02:46]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen (Innst. 18 S (2019–2020))

 • Sak nr. 3 [10:03:00]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd (Innst. 19 S (2019–2020))

 • Referatsaker

 • Sak nr. 4 [10:04:37]

  Interpellasjon fra representanten Masud Gharahkhani til utenriksministeren: «Ifølge UNHCR er det over 68 millioner mennesker på flukt i verden i dag. 85 pst. av dem oppholder seg i utviklingsland og nærområder til konfliktene. Ingen kan underslå at den viktigste innsatsen vi kan gjøre dersom vi faktisk vil gi flere flyktninger et verdig liv, er å stille opp for disse landene. Det handler om tak over hodet, mat, vann, helse og utdanning, men også prosjekter som gir flyktninger muligheten til arbeid, og det å kunne forsørge seg selv og sine familier. Det handler om å gi hundretusenvis av mennesker håp for fremtiden. Disse landene ber om mer hjelp fra land som Norge. Kollapser de, kollapser de mest stabile landene i en region med altfor mange konflikter. Det betyr katastrofe for verden, men også for millioner av flyktninger. Hva gjør regjeringen, og hvilke initiativ vil de ta for at vi i større grad enn i dag stiller opp for mottakerlandene?»

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 10.53.